V Domu CJL bivajo otroci in mladostniki, ki zaradi oddaljenosti doma od šole in potrebe po dodatni učni in strokovni pomoči potrebujejo domsko oskrbo. V Domu bivajo v manjših skupinah. Skupine vodijo specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki mladostnikom nudijo individualno in skupinsko učno pomoč, vodene aktivnosti, jih učijo socialnih veščin, pomagajo premagovati mladostniške težave ter dosegati zastavljene cilje. Otroci in mladostniki obiskujejo šole CJL, programe nižjega poklicnega in poklicnega izobraževanja. Dom je praviloma odprt od ponedeljka do petka v času pouka, poleti pa se preorganizira v Hostel pri Janezu, ki ga soupravljajo naši mladostniki. Ogledate si ga lahko na www.hostelprijanezu.si

Nekaj metod, strategij in oblik pedagoškega delovanja v Domu

V preteklih nekaj Šolskih letih  smo v  Domu  delovne  skupine vzgojiteljev začele vpeljevati  nove  vzgojne  modele  v  vzgojno delo.

S  spremljanjem novosti, načrtnim izobraževanjem  in  uvajanjem  novih vzgojnih  pristopov  pomagajo otrokom in mladostnikom  na njihovi poti odraščanja in vključevanja v  širše socialno okolje.

Tako  so  vzgojitelji pripravili  interna   izobraževanja v obliki delavnic za  nove  sodelavce  z naslovom  Strokovna pomoč sodelavec sodelavcu, da bi jih  seznanili z novimi vzgojnimi pristopi in vizijo Doma.

Pri svojem vsakdanjem delu so začeli uporabljati  vizualno podporo kot pomoč pri osvajanju pravil,  šolskem delu in življenju nasploh.  Kot zelo uspešno se je pokazalo vključevanje  elementov formativnega  spremljanja v vzgojno delo ter podpori pozitivnega vedenja,   kjer  gre predvsem za pristope, ki so usmerjeni k spodbujanju želenega vedenja.

Podatki o Domu

Ime in sedež šole: CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Organizacijska enota DOM,

Karlovška 18, 1000 Ljubljana, kontaktni podatki

Opredelitev šolskega okoliša: Center Janeza Levca Ljubljana je specializirana ustanova, ki sprejema učence s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi ne glede na to, kje je otrokovo stalno prebivališče.

Vodja OE: Irena Nose, spec. pedagog, prof. soc. pedagogike

Svet staršev: po en predstavnik iz vsake vzgojne skupine

Strokovni organi šole: vzgojiteljski zbor, matični vzgojitelji, strokovni aktiv

Skupnost učencev in dijakov:
19 učencev OVI
21 učencev OŠPP
38 dijakov NPI/PP

Število oddelkov:
8 vzgojnih skupin

Publikacije

Dokument 1
Publikacija DOM 2023/24