KRATKA PREDSTAVITEV USTANOVE

Center Janeza Levca Ljubljana (CJL) je vzgojno izobraževalna ustanova, ki je namenjena vzgoji in izobraževanju ter usposabljanju otrok in mladostnikov (v nad. učencev) s posebnimi potrebami, predvsem učencem z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom. Namenjena je tudi podpori rednim vzgojno izobraževalnim ustanovam; v obliki specialne pedagoške podpore učencem ter svetovanj in izobraževanj za strokovne delavce in starše. Veliko dejavnosti je namenjenih tudi zaposlovanju in socialnemu vključevanju.

CJL sestavlja pet organizacijskih enot: tri šole, Dom in Izobraževalni center Pika.  Poleg tega sta znotraj CJL tudi dva oddelka, Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči (Mobilna specialno pedagoška služba) in Oddelek za projektne dejavnosti. Ustanoviteljica ustanove je Mestna občina Ljubljana. CJL je tudi ustanovitelj Delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca, ki izvaja socialno varstveno storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter Janez dela – Zaposlitvenega centra.

Osnovni šoli s prilagojenim programom Levstikov trg in Dečkova izvajata Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, ki vsebuje prilagojene, praviloma nekolike nižje učne cilje, kot redni program osnovne šole. Šoli izvajata tudi Posebni program vzgoje in izobraževanja; ta program vsebuje učne cilje, ki so naravnani na čim večjo samostojnost v življenju in pri zaposlitvi.

V šoli OVI Jarše izvajajo Posebni vzgojno izobraževalni program s širokim programom podpornih storitev.

Dom izvaja Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami. Ta je namenjen učencem, ki se šolajo v vseh treh šolah CJL ter učencem nižjega poklicnega izobraževanja.

Izobraževalni center Pika je namenjen strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter staršem otrok s posebnimi potrebami.

Specialni pedagogi v Mobilni specialno pedagoški službi izvajajo dodatno strokovno pomoč učencem v vrtcih in rednih osnovnih šolah po Ljubljani in okolici.

Na OŠ Vide Pregarc deluje en inkluzivni oddelek Posebnega programa vzgoje in izobraževanja na OŠ Franceta Bevka pa dva oddelka Prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

V Oddelku za projektne dejavnosti nudijo podporo pri projektih oziroma nadstandardnih izven-šolskih dejavnostih.

Z individualiziranim programom se vsakemu učencu posebej dodatno prilagodijo učne vsebine in druge oblike podpore in podpornih storitev – glede na njegove vzgojno izobraževalne potrebe. Cilji v IP so naravnani na vsebine, ki učencu omogočajo kar najbolje razviti svoje psihične in fizične sposobnosti, ki bodo služile čim bolj uspešnemu vključevanju v okolje, kakovostnemu življenju in uspešni zaposlitvi. V ustanovi delujejo tudi podporne službe: psihologi, socialni delavci, fizioterapevti, logopedi, občasno otroški psihiater ter aktiv za avtizem.

Predstavitve posameznih enot in oddelkov so podane na tej spletni strani in publikacijah šol in Doma.

V letu 2022 smo praznovali 110 letnico. Zbornik, ki smo ga pripravili v lahkem branju, si lahko ogledate tukaj.


POSLANSTVO

Center Janeza Levca Ljubljana izvaja javno veljavne programe vzgoje in izobraževanja za učence s posebnimi potrebami, predvsem za učence z motnjami v duševnem razvoju. Z namenom, da zaposleni strokovni in drugi delavci učencem omogočimo kakovostno socialno vključevanje in jih usposobimo za dejavno življenje in delo, so del poslanstva CJL tudi dejavnosti za socialno vključevanje, usposabljanje strokovnih delavcev in staršev ter zaščitno zaposlovanje. Pri delu nas vodi pozitiven odnos do različnosti, solidarnost in medsebojno spoštovanje.

VIZIJA

V Centru Janeza Levca Ljubljana si prizadevamo za izvajanje najboljše vzgojno izobraževalne prakse za vse učence ter njihovo kakovostno vključevanje v življenje in delo. To bomo dosegli z:

 • naravnanostjo vsebin poučevanja tako, da omogočajo največjo samostojnost učencev v kasnejšem življenju in delu,
 • kakovostno komunikacijo s starši, ki bo v korist učencem, staršem in strokovnim delavcem,
 • razširitvijo mreže dejavnosti, ki omogočajo različne oblike inkluzivnega povezovanja učencev CJL in učencev z značilnim razvojem,
 • z upoštevanjem različnosti učencev s posebnimi potrebami in celostno obravnavo; od pedagoške, socialne, psihološke, fizioterapevtske in logopedske obravnave,
 • stalnim strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v skladu s potrebami učencev in z dokazi podprtimi izsledki na vseh zastopanih strokovnih temah,
 • vpeljevanju učinkovitega poslovnega in strokovnega vodenja, osnovanega na odnosu medsebojne odgovornosti ter razvijanju kulture dialoga,
 • zagotavljanjem ustreznih materialnih pogojev in izboljšav za izvajanje dejavnosti.

Organizacijska shema

Dejavnosti

Center Janeza Levca Ljubljana izvaja naslednje javno veljavne programe vzgoje in izobraževanja:

 • Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP Levstikov trg, OŠPP Dečkova ulica)
 • Posebni program vzgoje in izobraževanja (OVI Jarše, OŠPP Levstikov trg, OŠPP Dečkova ulica)
 • Vzgojni program (DE Dom)
 • Izvajanje dodatne strokovne pomoči znotraj programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca izvaja socialno varstveno storitev varstva, vodenja ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Janez dela – Zaposlitveni center izvaja program zaščitnih zaposlitev.
Dejavnosti CJL po standardni klasifikaciji
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– 56.290 Druga oskrba z jedmi
– 56.300 Strežba pijač
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

 


– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– 82.200 Dejavnost klicnih centrov
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševnih prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
– 88.910 Dnevno varstvo otrok
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 93.110 Obratovanje športnih objektov
– 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Svet Zavoda


Svet zavoda sestavlja 11 članov:

3 predstavniki ustanovitelja, torej Mestne občine Ljubljana:

 • Barbara Kampjut (predsednica sveta),
 • Tanja Vrzič,
 • Mateja Nose,

3 predstavniki staršev oz. zakonitih zastopnikov učencev:

 • Željka Kitić (podpredsednica sveta),
 • Renata Varga,
 • Edvard Demšar,

5 predstavnikov Centra Janeza Levca Ljubljana:

 • Manja Kenda,
 • Damjana Škof Pavlinec,
 • Andreja Četina,
 • Danijela Kolenc,
 • Nataša Malin Jurjec


Mandat te sestave sveta traja od dec. 2021 do dec. 2025.
Svet Centra Janeza Levca Ljubljana je edini pooblaščen nadzorni notranji organ v zavodu. Pri tem upošteva utemeljena in upravičena mnenja in pripombe ravnatelja zavoda, vodij organizacijskih enot ter ostalih zaposlenih. Deluje v skladu z zakonodajo in Poslovnikom sveta Centra Janeza Levca Ljubljana.


Dokumenti


Center Janeza Levca Ljubljana
Karlovška 18, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5050758
Davčna št.: SI94338558
TRR: SI56 0126 1603 0264 379

Skladnost spletne strani z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA):

Veseli bomo vaših povratnih informacij o uporabniški izkušnji na tej spletni strani, kot tudi vaše prošnje o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletne strani. Vse informacije nam lahko sporočite na elektronski naslov center.janezalevca@centerjanezalevca.si.

V primeru nezadovoljivih odgovorov na vašo pobudo, poslano skladno z 8. členom ZDSMA, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo, Direktorat za informacijsko družbo in informatiko, Ministrstvo za javno upravo.

PUBLIKACIJE

 • Publikacije so objavljene na spletni strani IC Pika  – www.icpika.si