Objavljeno: Enota: Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči
Novice

Vloga mobilne službe v 5-stopenjskem modelu pomoči


Otroci s posebnimi potrebami so v času šolanja upravičeni do dodatne strokovne podpore in enakovrednega vključevanja v skupino vrstnikov. Dodatno podporo, ki jo imenujemo dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP), zanje izvajajo tudi mobilni specialni pedagogi Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči CJL. Mobilni specialni pedagogi pa pogosto nismo zgolj »zunanji« izvajalci DSP, ki učencem pripada z Odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP (peta stopnja 5-stopenjskega modela pomoči). Mobilni specialni pedagogi smo tudi člani aktivov šol, na katerih DSP izvajamo, npr. aktivov šolske svetovalne službe in/ali aktivov DSP, s tem pa tudi (so)izvajalci podpore na ostalih stopnjah 5-stopenjskega modela pomoči.

Petstopenjski model pomoči

Petstopenjski model pomoči

Petstopenjski model pomoči (Kavkler, 2011, v Hršak, 2023)

Prva stopnja

V okviru prve stopnje se izvaja pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva. Učitelj je prvi, ki pomaga učencu z učnimi težavami, pogosto tudi prvi, ki odkrije težave pri učencu. Ker je ključna oseba pri načrtovanju in izvajanju pomoči in podpore učencu, potrebuje vso potrebno podporo, pomoč in sodelovanje s sodelavci, tudi mobilnimi specialnimi pedagogi.

Druga stopnja

Če učenec z učnimi težavami kljub podpori v okviru prve stopnje ne napreduje, se na učiteljevo pobudo ali pobudo staršev preide na drugo stopnjo, tj. pomoč šolske svetovalne službe. Individualni projekt pomoči se na tej stopnji začne voditi v učenčevi osebni mapi, za kar mora šolska svetovalna služba pridobiti pisno soglasje staršev. V osebno mapo, ki je uradno predpisana šolska dokumentacija, se vključi tudi pisno mnenje učitelja in po potrebi drugo dokumentacijo o delu z učencem, katere del je lahko tudi poročilo mobilnega specialnega pedagoga.

Tretja stopnja

Na tretji stopnji se učencu v primeru nadaljevanja težav kljub podpori v okviru prvih dveh stopenj ponudi in organizira dodatna individualna in skupinska pomoč na podlagi pisno utemeljene potrebe, ki jo pripravi šolska svetovalna služba. Po potrebi se opravijo dodatni diagnostični postopki, ki jih v dogovoru s šolo opravimo tudi mobilni specialni pedagogi, izvajalec individualne in skupinske pomoči tako kot že prej drugi izvajalci svoje delo z učencem načrtuje, dokumentira in evalvira.

Četrta stopnja

Na četrti stopnji je predvideno dodatno strokovno mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, za katerega lahko šola, v primeru, da učenec ne napreduje kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah (kar je razvidno iz sklepne evalvacijske ocene tretje stopnje), zaprosi ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo. Tudi na tej stopnji se ukrepi pomoči skrbno načrtujejo, dokumentirajo in evalvirajo. Če je na podlagi sklepne evalvacijske ocene pomoči četrte stopnje strokovno mnenje šole, da učenec za premagovanje specifičnih učnih težav potrebuje več prilagoditev in pomoči, se staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP (peta stopnja petstopenjskega modela). Priloga zahteve za začetek postopka usmerjanja je razpoložljiva strokovna dokumentacija, katero v primeru, da je sodeloval v predhodnih stopnjah pomoči, soustvarja tudi mobilni specialni pedagog.

Druge pedagoške dejavnosti mobilne službe

V okviru Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči potekajo tudi razne pedagoške dejavnosti, v katere smo vključeni mobilni specialni pedagogi, in sicer so to Merjenje tekočnosti branja, Skupina za oceno posebnih potreb učencev ter uvajanje skupine Tri ključne spretnosti. Z njimi ne le širimo in poglabljamo svoje strokovno znanje, temveč ga tudi prenašamo na ostale strokovne delavce šol in tako nudimo podporo tudi ostalim učencem, ki potrebujejo pomoč. Več o posamezni pedagoški dejavnosti najdete v objavah »Mobilna« se predstavi.

 

 

Viri
Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak S. in Bregar Golobič, K. (2008). Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. Zavod RS za šolstvo.
Hršak, K. K. (2023). Timsko poučevanje izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev predmetnega pouka in njegov vpliv na socialno vključenost učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Magistrsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.