Namen projekta Z roko v roku poMOČ je nuditi podporo in širok nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave, ki bi prispevala k razvoju inkluzivnega izobraževanja in dvigu njegove kakovosti.

Spletna stran projekta: http://projektpomoc.splet.arnes.si/

Naziv projekta: Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: Projekt Z roko v roki poMOČ)

Vrednost projekta: 1.494.000,00 EUR

Za obdobje: od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2021

Konzorcijski partnerji:

Ciljne skupine:

 • Strokovni, svetovalni in vodstveni delavci na področju:
 • predšolske vzgoje (vzgojitelji, pomočnik vzgojitelja),
 • osnovnošolskega izobraževanja (izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojeni programi z nižjim izobrazbenim standardom in posebni programi vzgoje in izobraževanja)
 • osnovnega glasbenega izobraževanja,
 • poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih.
 • Strokovni, svetovalni in vodstveni delavci:
 • ki pri otrocih in mladostnikih zaznavajo težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev in s tem potrebo po dodatni pomoči, niso pa usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami;
 • ki pri otrocih in mladostnikih, ki so usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami, zaznavajo težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev in s tem potrebo po še dodatni strokovni pomoči;
 • ki pri vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov z več motnjami, avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju potrebujejo kontinuum pomoči s ciljem krepitve njihovih lastnih kompetenc za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami;
 • ki si želijo pridobiti dodatna strokovna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami.
 • Strokovni in vodstveni delavci v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
 • Slušatelji Šole za ravnatelje
 • Strokovni delavci, ki izvajajo obšolske programe, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami

Katalog izobraževanj za šol. leto 2018/2019

Povpraševanje lahko oddate na elektronski naslov bostjan.kotnik@centerjanezalevca.si ali na tel. št. 01 2418 125.

Vsa izobraževanja so za strokovne delavce brezplačna!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.