Center Janeza Levca Ljubljana je bil na JR »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« izbran za izvajanje storitev strokovnega centra za Osrednjeslovensko regijo.
Izvajanje operacije vseskozi spremlja zunanja evalvatorka; njeni izsledki nam bodo v pomoč pri sprotnem prilagajanju in izboljševanju ponujenih storitev.

Obdobje trajanja projekta: 2016-2020

Storitve strokovnega centra:

 • Izvajanje izobraževanj za strokovnjake, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja OPP
  Izvajanje teh storitev temelji na kontinuiranemu podiplomskemu izpopolnjevanju strokovnih delavcev in staršev s ciljem izboljšati kakovost neposrednega dela z OPP in sodelovanje z njihovimi družinami. V letošnjem letu bomo kot novost poleg ostalih seminarjev izvedli tudi seminar Ocena potreb družine – intervju rutin. Seminar sovpada z vpeljavo novega Zakona o celostni zgodnji obravnavi.
 • Izdaja strokovnih publikacij (priročniki, knjižice v tiskani in spletni verziji) ter izdelava didaktičnih pripomočkov
  Strokovni center namerava letno izdati vsaj en strokovni priročnik in dve knjižici. Poleg tega bo izdelal delovni zvezek za učence Posebnega programa in kasneje pripomočke za senzorno integracijo (knjige na otip).
 • Izvajanje dodatne strokovne pomoči za kompenzacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj za OPP v vrtcih in šolah za učence brez odločbe o usmeritvi
  Izvajanje mobilne specialne pomoči in razširitev te storitve tudi na učence, ki do odločbe niso upravičeni (na primer otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi) ali na učence, ki na odločbo čakajo. Podpora vsebuje neposredno delo z otrokom, podporo učiteljem in staršem ter vodenja skozi postopek usmerjanja, informiranja o pravicah otroka po izdaji odločbe o usmeritvi ter seznanjanje z ustreznimi vzgojnimi pristopi.
 • Uvajanje metod in strategij za nadomestno komunikacijo (NDK) ter strategij za podporo pozitivnemu vedenju
  V šolah Centra Janeza Levca Ljubljana je trenutno 48 otrok brez neverbalnega govora, še več pa takih (ocenjujemo, da jih je 72), ki potrebujejo podporne programe za modifikacijo vedenja- podporo pozitivnemu vedenju. V naslednjih letih je namen okrepiti programe izpopolnjevanja strokovnih delavcev, vključno z vpeljavo NDK in strategij podpore pozitivnemu vedenju ter okrepiti sodelovanje z družinami. Protokol vpeljave vsebuje: izobraževanje strokovnih delavcev in staršev, analiza stanja, vpeljevanje metod in strategij, spremljanje in evalviranje.
 • Izvajanje programov za čim večjo samostojnost in razbremenitev družin
  Skupino najbolj zahtevnih otrok (lažja in zmerna motnja v duševnem razvoju s sopojavnostjo avtistične motnje) in posredno njihovim staršem bomo nudili program za razvoj samostojnosti s ciljem izboljšati prilagoditvene spretnosti otrok, njihovega socialnega vključevanja, poklicnega usmerjanja in s tem razbremenjevanja družine. Na ta način jih bomo usposabljali za čim manj odvisno življenje sprva v učnem okolju, nato postopoma z umikanjem podpore, v bivalnem okolju in integrirani zaposlitvi. Skupina bo delovala vsak delovnik od 16.- 20. ure. Znotraj tega programa deluje tudi podporna skupina za starše, ki jo vodi predstavnica staršev, supervizijsko pa jo spremlja psihologinja iz CJL.
 • Izvajanje izven-šolskih dejavnosti z drugimi ustanovami – ustvarjanje priložnosti za inkluzijo v neformalnih okoljih
  Ta storitev se navezuje predvsem na dogodke Mednarodnega festivalskega leta “Igraj se z mano”, ki se trenutno izvajajo že 11. leto. Festivalsko leto sestavljajo 4 večji sklopi, ki se odvijajo čez celo leto. Štiri dnevni festival na Kongresnem trgu v Ljubljani se dogaja v maju, priprave in komunikacija s sodelujočimi šolami in organizacijami pa intenzivno potekajo od januarja. Bodi športnik “Igraj se z mano” je enodnevni dogodek v začetku šolskega leta, priprave nanj pa se začnejo konec avgusta. Bodi umetnik “Igraj se z mano” je verjetno največji slovenski likovni natečaj, ki traja od septembra do decembra, potem pa se izbrana likovna dela najprej predstavijo na otvoritveni razstavi, nato pa nadaljujejo pot po Sloveniji in tujini. Bodi popotnik “Igraj se z mano” združuje doživljajsko pedagogiko in športne aktivnosti v vodi, na jadrnici, na suhem v hribih in gorah ter popotovanja na neformalnih izobraževanjih širom po Evropi pripomore k razvijanju samopodobe in čustvene stabilnosti in njihove pozitivne navezanosti. Osrednja nit vseh sklopov Mednarodnega festivalskega leta je sodelovanje in druženje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z vrstniki iz rednih šol skozi igro, umetnost, šport in dogodivščine.
 • Izvajanje e-svetovanja in telefonskega svetovanja za strokovnjake in starše
  E-svetovanje je odziv na vprašanja, ki jih po e- pošti pošljejo učitelji ali starši o poučevanju OPP in tudi o vprašanjih, s katerimi se srečujejo starši v vsakodnevnem življenju. Odgovori e- svetovanja se javno objavijo tudi na spletni strani IC Pika in so na voljo kot učna gradiva za ostale uporabnike.
 • Izvajanje izobraževanja za starše
  Izobraževanja staršev iz osrednjeslovenske regije. Teme se navezujejo na tematske sklope programa dvoletnega izobraževanja, vendar so prirejene za starše in njihovo sodelovanje s šolami: Pozitivna podpora vedenju, Samostojnost, NDK, Prehodi, Sodelovanje s šolo, vrtcem…, Individualiziran program, Ocena potreb otroka…
funkcija e-pošta
Matej Rovšek Odgovorna oseba operacije matej.rovsek@centerjanezalevca.si
Boštjan Kotnik Vodja operacije bostjan.kotnik@centerjanezalevca.si
Borut Horvat Koordinator operacije borut.horvat@centerjanezalevca.si