Trajanje projekta: maj 2017 – september 2022

Vodilni partner: Center IRIS

Konzorcijski partnerji:

 • Center Janeza Levca Ljubljana
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
 • Društvo Vesele nogice
 • Društvo Downov sindrom Slovenija
 1. Cilji projekta so vezani socialno vključevanje oseb s PP in sicer se nanašajo na dve področji:
   1. Delovno usposabljanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju v Hostlu pri Janezu:
    • usposabljanje in priprava na zaposlitev, usposabljanje in priprava na zaposlitev,
    • socialno vključevanje  mladih s posebnimi potrebami  v širše  okolje,
    • pridobivanje socialnih veščin in delovnih izkušenj,
    • socialna aktivacija in preprečevanje socialne izoliranosti,
    • vključitev 15 dijakov NPI vsako leto (pripravljalne delavnice in en mesec delovnega usposabljanja),
    • pripraviti skupino 10 učencev za trajno delo (pod okriljem Zaposlitvenega centra) v turizmu – oskrba v hostlih ali hotelih,
    • oblikovanje tranzicijskega modela,
    • zaslužek za opravljeno delo.
   2. Delovno usposabljanje učencev z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju na odprtih trgih dela:
    • usposabljanje za krepitev socialnih, poklicnih in kulturnih kompetenc,usposabljanje za krepitev socialnih, poklicnih in kulturnih kompetenc,
    • krepitev veščin prilagajanja na različna delovna in socialna okolja,
    • ugotavljanje pogojev za trajno zaposlitev (oblikovanje modela zaposlitve in tranzicijskega načrta) glede na specifike delovnega in socialnega okolja, oceno potreb učenca, zaposlitvenih zmožnosti,
    • vključiti 7 oseb po 14 dni ali več (enkratno ali ponavljajoče),
    • oblikovati model zaposlitve po Zakonu o socialnem vključevanju,
    • zaslužek za opravljeno delo.

  Področje projekta a) je v fazi obdelave podatkov, ki smo jih pridobili na podlagi raziskave, ki smo jo izvedli v okviru poletnega počitniškega dela učencev z LMDR v Hostlu pri Janezu. Osredotočeni smo bili na prepoznavanje tistih zaposlitvenih veščin, ki so pomembne za vključitev učencev v zunanje delovno okolje in so vezane predvsem na delo v turizmu. Na podlagi rezultatov, bomo pripravili načrt izpopolnjevanja teh veščin tekom šolskega leta ter jih primerjali s počitniškim delom v hostlu naslednjo sezono. Ocenjevali bomo napredek učencev. Področje projekta a) je v fazi obdelave podatkov, ki smo jih pridobili na podlagi raziskave, ki smo jo izvedli v okviru poletnega počitniškega dela učencev z LMDR v Hostlu pri Janezu. Osredotočeni smo bili na prepoznavanje tistih zaposlitvenih veščin, ki so pomembne za vključitev učencev v zunanje delovno okolje in so vezane predvsem na delo v turizmu. Na podlagi rezultatov, bomo pripravili načrt izpopolnjevanja teh veščin tekom šolskega leta ter jih primerjali s počitniškim delom v hostlu naslednjo sezono. Ocenjevali bomo napredek učencev. V nadaljevanju se odgovori na vprašanja nanašajo na področje b) projekta:

 2. Kje se iščejo zaposlitve?
  Zaposlitve bomo iskali na različne načine: osebna poznanstva, priporočila, stik z delodajalci preko objavljenih oglasov na študentskem servisu, iskanje del, ki so vezana konkretno na željo učenca ter priporočilo učitelja…
  Vrsto zaposlitve bomo določili na podlagi pogovora z učiteljem, ki učenca pozna in prepozna njegova močna področja, ki so vezana na določene zaposlitvene veščine. Na podlagi analize ter pogovora z učencem, poiščemo tista dela, ki bi ga uspela zanimati. Nato bomo poiskali delodajalca ter stopili z njimi v stik. Sicer pa potekajo tudi notranje delovne prakse na vsaki izmed enot CJL (pomoč v kuhinji, pomoč pri urejanju okolice, kurir…). Te služijo kot nekakšni inkubatorji za utrjevanje zaposlitvenih veščin, preden učencu poiščemo ustrezno delo na zunanjem trgu dela.
 3. Konkretni koraki:
  • V okviru projekta:
   • 2 učenca uspešno opravljata delovno usposabljanje pri Lars&Sven. Eden po 2 uri, 3x na teden, drugi učenec pa vsak dan, 3 ure.
   • Vključitev dveh učencev v gostinstvo (pomoč v lokalu – brisanje miz, urejanje lokala, čiščenje, pomoč v skladišču, pranje posode…) – začetek s 24. 10. 2017.
  • Predhodni koraki: različna delovna usposabljanja na ministrstvih, delovno usposabljanje v vrtcu, dva bivša učenca CJL imata t.i. integrirani zaposlitvi (Petrol, McDonald’s).
 4. Kako bodo učenci in starši seznanjeni s potekom projekta?
  • V obliki individualnih in skupnih razgovorov, ki jih bomo določili sproti (s starši, učiteljem, delodajalcem in vključenim učencem) in na podlagi sprotnih evalvacij, ki bodo potekale med delovnim usposabljanjem.
  • Na spletni strani CJL bodo objavljene informacije, ko bo raziskava že podala kakšne oprijemljive rezultate (projekt je predviden in financiran za 5 letno časovno obdobje).
 5. Ali bodo vsi učenci s PP imeli možnost vključitve na prakso? Na kakšen način?
  Delovno usposabljanje je namenjeno učencem 4., 5. in 6. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OVI). Delovne prakse bodo potekale v času pouka, torej bodo učenci vključeni na podlagi predloga učitelja. Zunanja delovna praksa načeloma sodi v število ur predmeta delovne vzgoje, ki je na predmetniku za posamezno stopnjo. Po dogovoru z učiteljem, učencem, staršem in ravnateljem, je delovna praksa lahko tudi v večjem obsegu ur in izven časa pouka.
 6. Kako bo zagotovljeno mentorstvo na teh praksah?
  Na podlagi dogovora z učiteljem, delodajalcem in mano ter odvisno od narave dela, predvsem pa učenčevih potreb ter potreb delodajalca.
 7. Ali in kako smo lahko straši aktivni pri izvajanju tega projekta?
  Starši ste lahko aktivni pri izvajanju tega projekta v obliki pozitivne podpore učenca. Hkrati pa so vaši predlogi pri izbiri delodajalca več kot dobrodošli. Če poznate kakšna delovna okolja, kjer vidite, da bi učenci s PP lahko pridobili prve delovne izkušnje na zunanjem trgu dela, so vaši predlogi zelo zaželjeni.

Za dodatne informacije se obrnite na:
Neža Adamič (organizatorica dela),
Email: neza.adamic@centerjanezalevca.si
Telefon: 031 420 104

Pregled poteka operacije v šolskem letu 2017/18

Projekt smo začeli v letu 2017 in sicer z uvodnimi sestanki z ravnateljem ter vodji enot, da smo cilje, ki smo si jih zastavili ob prijavi projekta strnili v časovnico ter uskladili naša pričakovanja glede na realizacijo. Zasnovali smo načrt dela na projektu ter o tem s predstavitvijo seznanili tudi učitelje, katerih učenci bi ustrezali projektu. Odziv deležnikov je bil podporen.

Učence iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja že v času šolanja v CJL pripravljamo na kasnejšo zaposlitev tako v okviru kurikuluma med poukom kot tudi z vključevanjem v t.i. inkubatorje, kjer »na domačem terenu« krepijo zaposlitvene veščine in usposobljenosti na različnih delovnih mestih: pomoč v kuhinji, pri čiščenju, hišniških delih, v Oddelku za projektne dejavnosti, na upravi CJL,… Nadgradnja tovrstnih inkubatorjev so tudi različna delovna usposabljanja, ki se opravljajo zunaj matične institucije, kjer v izven šolskem varovanem okolju opravljajo različna dela, še zmeraj v organizaciji in pod nadzorom CJL. V največjem obsegu so učenci sodelovali pri festivalu Igraj se z mano, katerega organizatorja sta CJL in Društvo za kulturo inkluzije. Na dogodku so opravljali dela pekov palačink, pomočnikov tehnične ekipe, pomagali so na stojnicah (info točka, voda, čaj, kava, deljenje diplom…), izvajajo delavnice, povezujejo program na odru ipd.. Tovrstno varno delovno okolje omogoča tudi Hostel pri Janezu, ki odpre svoja vrata v prostorih OE Dom CJL vsako poletje. Tu učenci krepijo svoje zaposlitvene veščine na delovnih mestih hišnika, sobarice, kurirja, strežbe ipd. Z dr. Klaro Skubic Ermenc ter vodjo OE Dom CJL smo sestavili vprašalnike za učence ter učitelje, ki so med poletnimi počitnicami delali v Hostlu pri Janezu, predvsem z namenom, da pregledamo stanje usvojenih zaposlitvenih veščin s področja turizma in hotelirstva, hkrati pa spremljanje njihovega napredka tekom dela. Ugotovili smo, da nekateri učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki so opravljali počitniško delo v Hostlu pri Janezu, lahko samostojno opravljajo delo, brez dodatnih usmeritev, nekateri pa še potrebujejo podporo ter pomoč, saj njihovo delo še ne dosega optimalne stopnje samostojnosti.
Nekateri pa že opravljajo delovno usposabljanje pri zunanjih izvajalcih (podjetja, institucije, nevladne organizacije…), kar omenjeni populaciji predstavlja pomembno priložnost enakovrednega vključevanja.
Kar se tiče delovnega usposabljanja znotraj naše institucije smo uspeli v letu 2017 vzpostaviti nekaj novih t.i. inkubatorjev, delovnih mest, predvsem v OE Dom. Delovna usposabljanja v inkubatorjih spremljamo ter evalviramo z učitelji učencev, z učenci ter z nosilci delovnih nalog, kjer ugotavljamo katere so tiste delovno-zaposlitvene veščine, ki jih mora učenec še izpopolnit, preden gre na delovno usposabljanje k zunanjemu delodajalcu. Učni načrt višjih razredov posebnega programa (4., 5., 6. stopnja OVI) predvideva 5 – 13 ur delovne vzgoje na teden, kar pomeni, da učenci že v okviru rednega pouka usvajajo določene zaposlitvene veščine kot so: pomoč v kuhinji, čiščenje, urejanje okolice, pometanje, brisanje ipd. . Te obstoječe inkubatorje v okviru projekta spremljamo in tudi na podlagi njih iščemo delovna usposabljanja učencem, glede na njihove zmožnosti ter želje.

Delovna usposabljanja (2 sta bili aktivirani še pred projektom) pri zunanjih delodajalcih zaenkrat potekajo v skladu z našimi pričakovanji za to obdobje. V šolskem letu 2017/2018 smo spremljali delovno usposabljanje 2 učencev iz posebnega programa v Lars&Sven, vzpostavili smo novo sodelovanje z bistrojem Flo, kjer sta 2 učenca iz posebnega programa opravljala delovno usposabljanje 2-3 krat na teden po 2 uri in uspeli smo se dogovoriti za delovno usposabljanje na MIZŠ, ki je bilo uspešno realizirano v letu 2018. Pridobili pa smo tudi podporo s strani slaščičarne Čopomana, ki je bila pripravljena na delovno usposabljanje vzeti eno učenko in sicer proti koncu šolskega leta 2017/2018.

Obetamo si spremembe tudi na področju bolj poglobljenih individualiziranih programov, ki bi že v času šolanja stremeli bolj poglobljeno v področje pridobivanja in utrjevanja zaposlitvenih veščin glede na sposobnosti vsakega učenca. Tako bi se lahko za določene poklice usposabljali tudi v času šolanja na CJL.

PROJEKT »SOCIALNO VKLJUČEVANJE« SE V  LETU 2022 ZAKLJUČUJE

Projekt »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje« se v letošnjem letu zaključuje. Zaključili ga bomo s konferenco, ki bo potekala v sredo, 11. 5. 2022 na Ljubljanskem gradu. Tam bomo predstavili uspešne modele socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami ter se dotaknili aktualnih problemov na poti do samostojnosti naše populacije. Vabilo bo priloženo naknadno.

V petih letih trajanja projekta smo bili kljub Covid-19 in s tem povezanimi omejitvami precej uspešni. Dobre odnose in delovna okolja smo stkali z mnogimi delodajalci. S tem smo omogočili mnogim učencem okolja, kjer so se (in se še zmeraj) delovno, socialno in zaposlitveno izpopolnjujejo. Projekt nam je pokazal, da je birokratskih in družbenih ovir, ki bi omogočale enakovredno vključitev in pogoje za delo še precej, zato imamo še veliko možnosti, da to raziskujemo pe naprej.

Uspešne zgodbe smo (in še zmeraj) tkemo z naslednjimi delodajalci: Lars&Sven, Meblo signalizacija, Vrtec pod Gradom, CMEPIUS, Prulček bar, Ranč Okorn, Eohippus, FLO bar, DEOS Bežigrad, Čopomana, Vrtec Šentvid, Vrtec Jarše, Pedagoška fakulteta, Frizerstvo MIS, Veterinarska klinika Tristokosmatih, Element29, Okornplast,…

Vsako šolsko leto smo imeli (in še imamo) vključenih 8-12 učencev na delovna mesta pri zunanjih delodajalcih. Večina zgodb se izkaže za uspešnih, sicer (še ne) v smislu redne zaposlitve, temveč v kontekstu pripadnosti, enakovredne vključenosti in okolja, ki omogoča nadaljnji razvoj naših učencev, ki obiskujejo posebne programe vzgoje in izobraževanja. Mnogi v delovnem procesu ostanejo tudi po končanem šolanju, bodisi preko VDC-jev ali pa programa Socialna vključenost.

Delovni inklubatorji znotraj naše šole so se sistematizirali in dobro vzpostavili. Tipična delovna mesta inkubatorjev so: pomoč čistilki, pomoč v kuhiniji, pomoč hišniku, kurir. Občasno se po potrebi vzpostavijo tudi nova, priložnostna delovna mesta, kot npr.: fizična pomoč, urejanje okolice, pomoč kurirju ipd.

Z vsebinami, ki so vezane na projekt in s tem povezanim socialnim vključevanjem bomo nadaljevali ter s tem zasledovali smernicam našega Posebnega programa. Verjamemo in vidimo, da tovrstne vsebine bogatijo tako naše učence kot tudi družbo.

 

Neža Adamič, koordinatorica delovnega usposabljanja v CJL

 

Grafika z logotipi sofinancerjev projekta, Republika Slovenija in Evropska Unija.