Objavljeno: Enota: Oddelek za projektne dejavnosti
Nekategorizirano

MOLovi projekti 2015


Področje preprečevanja zasvojenosti

Dva projekta strokovnega usposabljanja – IZOBRAŽEVALNICI:

»Oblikovanje inkluzivne kulture v šoli in vrtcu« in »Inkluzija kot varovalni dejavnik za otroke v šoli in vrtcu«

Projekta sta namenjena strokovnim delavcem iz ljubljanskih šol, vrtcev in zavodov. Udeležijo se ga lahko učitelji, vzgojitelji, specialni pedagogi oz. svetovalni delavci, ki bodo z aktivno udeležbo na izobraževanju pridobili orodja in znanja za delo z otroki s specifičnimi težavami v komuniciranju in socializaciji. Znanj in orodij za tovrstno delo strokovnim delavcem pogosto primanjkuje, saj tekom študija le-teh ne dobijo v tolikšni meri, kot bi jih potrebovali pri vsakdanjem delu. Osrednji cilj teh dveh usposabljanj je opolnomočiti vlogo učitelja, da bo znal na pravilen način, tako na metodološki kot na didaktični ravni, vključiti raznoliko skupino učencev, znotraj katere se v osrednji vlogi pojavljajo prav otroci s specifičnimi težavami v komuniciranju in socializaciji. Prav tako je pomembno, da se bo strokovni delavec znal vživeti v položaj takšnega otroka in razumeti njegovo raznolikost.

»Iz narave v naravo«

Projekt temelji na teoriji doživljajske pedagogike, skozi katero otrokom pokažemo substitut za problematične vedenjske vzorce. Krepimo vzorce nenasilja, medsebojne solidarnosti, sprejemanja drugačnosti, samostojnega odločanja, preprečevanja diskriminacij, socialno odgovorno vedenje… Tovrstni projekti zajemajo širok spekter različnih teoretskih konceptov, modelov iz pedagoške teorije, ki imajo pri otrocih s posebnimi potrebami še posebej velik pomen. Otroci so na ta način interpelirani v krog intenzivnega doživljanja in vzpostavljanja socialnih stikov in tako pridobivajo ponovno zaupanje vase in sočloveka. Ob enem pa jih prepriča, da jih v življenju čakajo dosegljive, zanimive in mnogotere izbire. Tako spoznajo pomen sodelovanja, zaupanja ter zdravih, pristnih odnosov. Naučijo se tudi premagovati ovire, hkrati pa uvidijo, da je za prijetno doživljanje potrebno vložiti tudi nekaj napora.

Področje podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

A) MLADINSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

»Raziskovalni tabor za otroke s težavami v komunikaciji in socializaciji«

V projekt je zajet raziskovalni tabor v Piranu za otroke in mladostnike s težavami v komunikaciji in socializaciji. Namen tabora je preko naravoslovnih metod, eksperimentov in aktivnosti spoznati elemente žive in nežive narave ter z njihovo pomočjo razvijati psihosocialne, komunikacijske in socializacijske veščine otrok s težavami pri komunikaciji in vzpostavljanju socialnih stikov z drugimi. Glavni poudarek pri vseh dejavnostih je razvoj socialnih veščin, ki jih otroci pridobivajo skozi delavnice, demonstracije, metode raziskovanja ter z druženjem in s socialnimi igrami. Otroci bodo preko raziskovanja odkrivali kvalitetne načine preživljanja prostega časa v naravi, preizkušali tehnike prilagajanja, komuniciranja in krepili sodelovalne veščine z drugimi otroki v skupini.

»Narava nas živi, skrbimo zanjo«

Projekt predstavlja raziskovalni tabor ob Krki, kjerbodo učenci spoznavali pomen čiste vode za življenje vodnih živali in ugotavljali dejavnike za onesnaženost voda. Izdelovali bodo domače ekološko čistilo, milo in zobno pasto, ki jih bodo tudi uporabljali na taboru in ugotavljali njihovo učinkovitost. Z metodo izkustvenega učenja bodo obroke pripravljali brez uporabe modernih pripomočkov, nabirali užitna naravna zelišča in jih uporabili v prehrani.

B) PROJEKTI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S PODROČJA PROSTOČASNIH IN PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI

»Okrog žoge se svet vrti«

Projekt je namenjen pridobivanju vzdržljivosti učencev, ki se premalo gibljejo, jim primanjkuje izkušenj in vzdržljivosti pri hoji v naravnem okolju in daljših športnih aktivnostih. S pomočjo organizirane jutranje vadbe in aktivnosti po pouku bodo učenci pridobili kondicijo za udejstvovanje pri športnih igrah. Na športnem taboru v maju bodo učenciusvajali nove športne veščine, pridobili izkušnje pri hoji in teku po različnih poteh v naravi ter spletali nova poznanstva med lokalno mladino. Projekt se bo zaključil z udeležbo na državnem turnirju v atletiki v organizaciji Specialne olimpiade Slovenije.

C) POČITNIŠKO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV Z AKTIVNOSTMI V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC

»Čez hribe in doline – zima, poletje«

Projekt je namenjen konstruktivnemu in aktivnemu preživljanju prostega časa učencev in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so v času zimskih in poletnih šolskih počitnic prepuščeni sami sebi, ulici ali varstvu sorodnikov, ki niso usposobljeni za aktivno zaposlitev otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Prav zato je bistvenega pomena, da učenci počitniški čas preživijo v organizaciji, ki ima primeren prostor, kader in znanje za prijetno in varno preživljanje počitniških dni. Počitniško varstvo zajema aktivnosti, ki spodbujajo telesen, psihičen in socialni razvoj otroka s posebnimi potrebami. Preko le-teh se krepi sodelovanje in pomoč drugim, občutek zadovoljstva in uspešnosti, interesi, ustvarjalnost, telesna moč in kondicija ter odzivanje na nove življenjske izkušnje.

E) PROJEKTI V ŠOLAH ZA UČENCE

»Skozi ustvarjalnost se učimo«

Projekt je zasnovan v sodelovanju s partnerji iz Novega Sada in zajema 3-dnevno mednarodno izmenjavo učencev Centra Janeza Levca. Preko skupnega preživljanje časa součenci in strokovno vodstvo spoznali gostiteljev način dela, preživljanje šolskega časa, prostore, kapacitete, didaktične in druge pripomočke, se udejstvovali v športnih in likovnih aktivnostih, spoznali mesto in kulinariko obeh dežel ter preko socialnih in družabnih iger razblinjali stereotipe in predsodke.

»Rišemo in razstavljamo, se igramo in se predstavimo«

Projekt medšolskega sodelovanja zajema skupno potujočo razstavo ter ustvarjanje in razstavljanje likovnih del otrok in učencev s celotne Slovenije in tujine v šolah in vrtcih Mestne občine Ljubljana. Tovrstno sodelovanje je že dolgoletna tradicija in enkratna priložnost za razvoj socialne integracije kot temelja inkluzivne kulture. Otroci s posebnimi potrebami krepijo likovno-umetniško ustvarjanje in druge ročno-ustvarjalne spretnosti. Pri postavljanju razstave, kjer otroci delujejo kot kustosi, in s spremljevalnimi likovnimi delavnicami, nastopi in predstavami se tkejomedsebojna prijateljstva, krepi samostojnost, avtonomnost in razvija socialno in prilagoditveno vedenje.

»Praznovanje petdesete obletnice OVI Jarše«

V projekt je zajeto obeleževanje 50. obletnice OVI Jarše, ki se bo odvijalo celotno šolsko leto 2014/2015. Praznovanje jubileja bo potekalo na več načinov, in sicer z izdajo priložnostnega stenskega koledarja ob novem letu, organizacijo okrogle mize na temo Izobraževanje odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju inz organizacijo regijske igre MATP v aprilu. Vrhunec praznovanja bo slavnostna prireditev ob jubileju 5. junija 2015.

»Inkluzija«

Projekt Inkluzija predstavlja enega izmed temeljev večletnega dela na področju razvijanja inkluzivne kulture oziroma socialne integracije oseb s posebnimi potrebami; v našem primeru gre za otroke, mlade in tudi odrasle z motnjo v duševnem razvoju. S pomočjo projektov skušamo vzpostaviti in omogočiti stik otrok s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki s tipičnim okoljem preko igre, ustvarjalnosti, pestrosti dogajanja, umetnosti … Skupaj z lokalnimi društvi in organizacijami soustvarjamo široko paletorazličnih delavnic in drugih aktivnosti. Tako se krepijo odnosi in sprejemanje v lokalni skupnosti, poteka mreženje organizacij na področju skrbi za osebe s posebnimi potrebami,s kvalitetnim izvajanjem programom in aktivnosti pa se širi ideja inkluzije.

»Cankarjev dom«

Osrednjo aktivnost projekta predstavlja razstavljanje likovnih del, ki so prispela na Bodi umetnik – Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano«. Postavljanje razstave jepotekalo po načelu, da so otroci tako avtorji del kot tudi avtorji postavitve razstave. Okvirni dogodek so spremljale številne kulturne aktivnosti, med drugim tudi interaktivna gledališka predstava na temo sprejemanja drugačnosti, ki je bila pripravljena v sodelovanju s Cankarjevim domom. Dogodki so bili posvečeni otrokom s poudarkom na otrocih s posebnimi potrebami in otrocih, ki so drugačni zaradi tega, ker prihajajo iz drugega kulturnega okolja. Vse dejavnosti so bile proaktivne in so omogočale intenzivno interakcijo med udeleženci ter sprejemanje drugačnosti.

»Medvrstniška pomoč«

Projekt je namenjen vsem učencem osnovne šole Levstikov trg in se izvaja v šolskem letu 2014/15. Aktivnosti projekta potekajo v obliki likovnih in šiviljskih delavnic, delavnic na Bazarju in Dnevu odprtih vrat, kjer bodo učenci svoje izdelke tudi predstavili in jih po simbolični ceni prodajali. Ob zaključku projekta se bodo mlajši učenci ob spremstvu starejših in pod mentorstvom razrednikov družili na kakavu. Na ta način se krepijo pozitivni medosebni odnosi in samopodoba, razvijata se empatija in odgovornost, učenci pa urijo tudi komunikacijske veščine in veščine svetovanja drugim.

»101 % prostovoljec«

Najbolj prepoznaven projekt Centra Janeza Levca, v katerem učenci z motnjo v duševnem razvoju najbolj inkluzivno in aktivno sodelujejov pripravi in izvedbi projekta, je Mednarodni festival Igraj se z mano. Projekt je edinstvena pedagoška inovacija na področju vključevanja oziroma inkluzivne kulture v Evropi in svetu. Skupaj s prostovoljci (dijaki, študentje, zaposleni – korporativno prostovoljstvo) so učenci kljub fizični oviranosti in oviranosti s področja motnje v duševnem razvojudejavno vključeni v vse pore festivala. Takšno vključevanje učencev z motnjo v duševnem razvoju je prineslo izjemne pedagoške učinke in napredek na področju socialnih, komunikacijskih, delovnih in drugih veščin.

»Likovni vikend: Ljubljana skozi moje oči«

Projekt je bil prvič izveden v letu 2007/2008, letos pa je bil izvajan v času od 17. do 19. aprila. Nastal je na pobudo otrok in mladostnikov, ki so želeli vikend preživeti v domu in se s tem izogniti težavam ob odhodu domov. Vikend je bil vsebinsko obogaten in usmerjen v likovno in tehnično dejavnost. Učenci so odkrivali prostor in se učili zakonitosti prostorske predstave. K sodelovanju in ustvarjanju so pritegnili likovne mentorje – prostovoljce in mladostnike iz drugih šol. Slike, nastale na likovnem vikendu, so končni epilog dobile na lastni razstavi, gostovanjih in Art festu v Mariboru.

F) MESTNE PRIREDITVE ŠOL ZA OTROKE IN UČENCE

Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano«

V okviru Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano« poteka več dogodkov. Bodi umetnik – Mednarodna razstava »Igraj se z mano« bo odprta in prvič razstavljena v Cankarjevem domu, nato pa bo gostovala po različnih krajih in ustanovah po Sloveniji. Otroci jo pripravljajo sami, skupaj s spremljevalnimi dogodki pa razstava dobi globoko sporočilo – sprejemanje, sodelovanje, produktivnost, socialna vključenost … Najobsežnejši del Festivalskega leta predstavlja Mednarodni festival. Skozi edinstveno štiridnevno dogajanje na Kongresnem trgu se z igro, ustvarjalnostjo in aktivnostjo dosega medkulturni dialog in sodelovanje. Rdeča nit dogodka Bodi športnik – Mednarodni športno-družabni dogodek je tradicionalni nogometni turnir. Dogodki so namenjeni druženju vseh ljudi, ne glede na socialne in kulturne specifike. Dogodki nudijo priložnost za povezovanje in postavljajo temelje za bolj razumevajočo in odprto družbo.