Številni dokumenti poudarjajo enakost pravic in dostopnost do znanja vsem otrokom in tako upoštevajo različnost otrok, glede na njihove učne dosežke in prilagajanje na različna šolska in socialna okolja. Otroci s posebnimi potrebami so v času šolanja upravičeni do dodatne strokovne podpore in enakovrednega vključevanja v skupino vrstnikov. Dodatno podporo, ki jo imenujemo dodatna strokovna pomoč, zanje izvajajo tudi specialne pedagoginje Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči CJL. Temeljna cilja dodatne strokovne pomoči, sta omogočiti otrokom s posebnimi potrebami boljše učne dosežke in kakovostnejše vključevanje v šolsko skupnost. Osrednje dejavnosti, ki so povezane z doseganjem tega cilja, so neposredna podpora učencu in podpora učitelju ter staršem.
V okviru Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči potekajo tudi razne pedagoške dejavnosti, v katere so vključeni mobilni specialni pedagogi, in sicer so to Merjenje tekočnosti branja, Podpora učencem s šibkejšimi socialnimi spretnostmi, Skupina za oceno posebnih potreb učencev ter uvajanje skupine 3 ključne spretnosti. Z njimi širijo in poglabljajo svoje strokovno znanje ter ga prenašajo tudi na ostale strokovne delavce šol.

V šol. letu 2023/2024 smo mobilni specialni pedagogi prisotni na 23 šolah v Ljubljani in njeni okolici ter v 2 vrtcih. V obravnavo je v letošnjem letu vključenih približno 260 učencev in otrok.

Ime in sedež šole: CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA
Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči

Vodja aktiva: Nataša Bijeljac Kores, prof. def.

Število mobilnih specialnih pedagoginj: 27

Število šol: 23 + 2 vrtca

Število ur: 542

Program dela

PROGRAM DELA MOBILNE SPECIALNO PEDAGOŠKE SLUŽBE

Splošno:

 • neposredno delo z otroki s težavami pri učenju in v razvoju
 • nudenje individualne in skupinske pomoči po individualiziranemu programu,
 • ocena potreb otroka in družine,
 • sodelovanje pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa,
 • vključevanje staršev pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa,
 • prepoznavanje in razvijanje otrokovih  močnih področij,
 • sodelovanje z učitelji – razredniki obravnavanih otrok,
 • sodelovanje s starši obravnavanih otrok (podpora, svetovanje, seznanjanje z otrokovimi zmožnostmi ),
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo in vodstvom šole, na kateri delujejo,
 • seznanjanje otrokovega širšega okolja s problemom motnje,
 • izbiranje specifičnih metod dela in podpore pri obvladovanju šolske snovi,
 • poučevanje s posebnimi metodami in tehnikami, primernimi zmožnostim otroka,
 • nudenje pomoči pri usmerjanju v aktivnost, neposredna učna pomoč, dodatna razlaga, spodbuda, pohvala, pomoč pri krepitvi samozaupanja, pomoč pri lažji in kvalitetnejši vključitvi v razredno skupnost,
 • priprava predavanj za učitelje in starše,
 • izvaja priprave na individualno delo, in sicer se sprotno vsebinsko in metodično pripravlja na delo oziroma pripravlja didaktične pripomočke za delo z učenci v skladu s pravili stroke,
 • sodeluje z drugimi ustreznimi institucijami (komisije za usmerjanje, šolske uprave) ter organizacijami,
 • sodeluje v strokovnih in drugih organih centra,
 • seznani se z značilnostmi razvoja obravnavanega učenca, prouči njegovo dokumentacijo ter na osnovi tega sodeluje pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa,
 • vodstvu in strokovnim službam matičnega centra in šol, na katerih deluje, poroča o posebnostih svojega dela,
 • sodeluje v strokovnem timu, ki ga v zvezi z učencem ali skupino učencev skliče svetovalna služba zavoda ali šole,
 • v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov skrbi za tajnost le – teh,
 • udeležuje se pedagoških konferenc mobilne službe,
 • vodstvu centra predlaga vsebine predavanja za strokovne delavce in starše ter jih seznanja z novostmi iz svoje stroke,
 • se udeležuje na organiziranem strokovnem izobraževanju in izpopolnjevanju ter se stalno sproti samoizobražuje,
 • sodeluje v mentorski mreži šol,
 • opravlja hospitacije za fakultete in mentorstva študentom ter sodeluje z visokošolskimi zavodi,
 • zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno – izobraževalnega in drugega dela,
 • vodi pedagoško dokumentacijo, piše poročila za vodstvo, strokovne službe in po potrebi za zunanje institucije, s katerimi sodeluje center,
 • opravlja druga dela po letnem delovnem načrtu centra in po navodilih vodstva matičnega centra.

Delo mobilne specialne pedagoginje poteka po naslednjih področjih:

 • neposredno delo z otroki, ki imajo težave na področju učenja in v razvoju
 • sodelovanje z učitelji
 • sodelovanje s starši
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami

Neposredno delo z učenci predstavlja središčni del nalog.

 1. 1. Delo z učenci:
 • ocena potreb otroka in družine
 • kvalitetno izvajanje pedagoških ur z otroki, ki imajo specifične učne težave
 • uporabljanje primernih in učinkovitih metod za delo oz. uvajanje novih oblik dela in prilagajanje specifičnim potrebam posameznega otroka
 • učenje za samostojno vključevanje v življenje
 • ustvarjanje okolja za motiviranje otroka za delo
 • razumevanje ter strpnost do njegovih posebnosti
 • spodbujanje razvoja individualnih posebnosti otroka
 • omogočanje individualne obravnave z ustreznimi strategijami in pristopi
 • spremljanje razvoja otroka in sprotno prilagajanje individualnim potrebam otroka
 • spodbujanje razvoja močnih področij otroka
 • učenje strategij za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih
 1. Sodelovanje z učiteljem:
 • seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav
 • sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih programov
 • svetovanje, kako naj ravna z učencem, kako postavlja zahteve, kako posreduje in vrednoti izdelane naloge
 • sodelovanje z učiteljem v razredu in skupna ocena potreb otroka in družine
 • načrtovanje podpore, merjenje in evalviranje napredka
 • ustvarjanje tolerantnejše klime v odnosu do učenca s posebnimi potrebami
 1. Sodelovanje s starši:
 • predstavitev dela z učenci s težavami pri učenju in v razvoju
 • sodelovanje na roditeljskih sestankih
 • predavanja za starše z aktualnimi temami
 • organizacija in izvedba sestankov s starši, katerih otroci imajo težave v razvoju in pri učenju
 • sodelovanje pri načrtovanju ciljev, podpore in pri oceni napredka
 1. Sodelovanje s šolsko svetovalno službo:
 • zagotavljanje celovitosti obravnave, timsko delo
 • sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih programov
 • pridobivanje dodatnih informacij o otroku
 1. Sodelovanje z zunanjimi institucijami:
 • posvetovanje o strokovnih metodah in oblik dela z otrokom
 • izmenjava informacij o otroku
 • posvetovanje in odločanje o usmeritvah otroka v ustrezen program

PRIČAKOVANI CILJI:

 • ocena potreb in načrtovanje podpore otroku in družini s ciljem razvijati močna področja in kompenzirati otrokove težave
 • podpora učitelju v razredu – sodelovalno poučevanje, podpora pri rabi ustrezne metodike
 • ustvarjati pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate
 • seznanjanje okolice o vzgojno izobraževalnih izzivih otroka in v okolju šole ustvarjati tolerantnejši odnos do otrokovih težav in ustreznejše ravnanje z njim
 • prepoznati moteče vedenje, krepiti želeno vedenje
 • uvesti in skupaj z učitelji izvajati oblike in pristope s ciljem podpore otroku in družini

Dodatne naloge:

 • vodenje dokumentacije
 • sodelovanje na ocenjevalnih konferencah
 • sodelovanje na timskih sestankih
 • poročanje o napredku in težavah otroka
 • koordinacija s specialističnimi institucijami izven OŠ
 • priprava individualiziranega programa za otroka, specialno pedagoški del
 • izdelava didaktičnega materiala
 • spremljanje novosti iz pedagoške prakse in stroke
 • sodelovanje na pedagoških konferencah (mobilne službe in regijskih aktivih)
 • sodelovanje v delovnih skupinah znotraj mobilne
 • prisotnost na začetni in zaključni konferenci CJL
 • prisotnost na obveznih predavanjih v CJL
 • permanentno izobraževanje (zagotovi CJL)
 • sodelovanje na mentorski mreži mobilnih specialnih pedagogov

NADOMEŠČANJA ZARADI ODSOTNOSTI UČENCA Z ODLOČBO:

 Realizacije ur zaradi specifike dela niso podvržene navodilom MIZŠ o potrebni realizaciji ur v predmetniku. Vendar se izvajalec obvezuje, da ure v čim večjem številu realizira neposredno z učenci ter v skladu z možnostmi in obremenjenostjo učencev.

Nadomeščanja zaradi športnih, kulturnih, tehniških… dni in šole v naravi:

 • če je delavec mobilne službe ta dan ves čas prisoten na šoli spremlja učenca ali več učencev na športnem (kulturnem…) dnevu. Vseh nerealiziranih ur, ki so posledica take odsotnosti učencev, ni mogoče nadomestiti.

Nadomeščanja zaradi daljše odsotnosti učenca:

 • Nerealiziranih ur, ki nastanejo zaradi daljše odsotnosti otroka ni mogoče v celoti nadomestiti. Otroka ne smemo prekomerno obremenjevati.

V času odsotnosti učenca mora učitelj v mobilni službi opravljati drugo delo oziroma z drugimi učenci, ki imajo odločbo ali potrebujejo pomoč (učenci, ki potrebujejo pomoč s seznama).

NADOMEŠČANJA ZARADI ODSOTNOSTI IZVAJALCA DODATNE STROKOVNE POMOČI:

 • Bolniških odsotnosti, odsotnosti zaradi izobraževanja, nujnih timskih sestankov, praviloma ni mogoče v celoti nadomestiti (podobno kot drugi delavci, ki so na bolniški, ne nadomeščajo manjkajočih ur). Če gre za daljšo odsotnost šola in Center Janeza Levca iščeta možnosti za nadomeščanje.

POGOJI, KI JIH ZAGOTOVI ŠOLA:

 • primeren stalen prostor – kabinet
 • potrošni material za otroka (pisarniški material, papir…) – zagotovi Center Janeza Levca Ljubljana, deloma po dogovoru tudi šola
 • možnost izposoje didaktičnega materiala, strokovne in druge literature
 • možnost uporabe fotokopirnega stroja,
 • dostop do računalnika oziroma interneta

Strokovni sodelavci, šole in govorilne ure