Psihološka služba

PREDSTAVITEV DELA

Delo psihološke službe vključuje:

1. Individualno delo z učenci:

 • psihodiagnostične postopke (različna testiranja, intervjuje, opazovanja itd.)
 • spremljanje in obravnave učencev z emocionalnimi in vedenjskimi težavami/motnjami, šolskimi in vzgojnimi oz. disciplinskimi težavami, razvojnimi stiskami in različnimi psihičnimi stanji, ki jim onemogočajo ali otežujejo razvijanje lastnih potencialov oz. onemogočajo ali otežujejo funkcionalne oblike vedenja
 • izvedbo kriznih in drugih intervencij.

Psihologinje sodelujejo tudi pri pripravi individualiziranih programov za učence, ki potrebujejo psihološko obravnavo oz. spremljanje, pri postopkih ponovnega usmerjanja otrok in pri vpisu šolskih novincev.

Ustaljena oblika dela psihološke službe je tudi delo s skupinami učencev, s katerimi se poskuša razviti pozitivno razredno klimo, preprečiti razvoj določenih težav in omiliti intenziteto že nastalih, torej delovati intervencijsko in preventivno. Delo s skupinami poteka v obliki socialnih iger, mladinskih delavnic ali treninga specifičnih veščin – prilagojeno zmožnostim in razvojnim značilnostim učencev. Različne oblike skupinskega dela  se izvajajo skozi celotno šolsko leto in zajemajo  naslednja vsebinska področja:

 • učenje učinkovitih metod učenja,
 • učenje veščin za reševanje problemov,
 • učenje tehnik sproščanja in vzpostavljanja samokontrole,
 • razvijanje komunikacijskih spretnosti,
 • razvijanje socialnih spretnosti in čustvene inteligentnosti,
 • krepitev prosocialnega vedenja,
 • spoznavanje samega sebe,
 • krepitev pozitivne samopodobe,
 • delo na področju spolne vzgoje,
 • preventiva na področju zlorabe prepovedanih substanc,
 • delo na področjih, kjer se pokaže trenutna problematika oz. potrebe itd.

Obe psihologinji v osnovnih šolah s prilagojenim programom vodita tudi poklicno usmerjanje učencev.


2. Sodelovanje s starši:

 • svetovanje in podporo staršem pri zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja za učenje in razvoj otrok
 • osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih
 • svetovanje staršem za učinkovito delo z otroki, ki imajo vzgojne oz. disciplinske težave
 • posvetovanje s starši pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence
 • svetovanje o strategijah premagovanja težav otrok z emocionalnimi in vedenjskimi težavami
 • usmerjanje k drugim (zunanjim) oblikam pomoči ipd.

Delo s starši je sestavni del psihološke obravnave oz. spremljanja učenca. Psihološka služba redno sodeluje s starši učencev, ki izkazujejo tveganje za razvoj težav oz. motenj ali pa so jih že razvili. Delo poteka individualno (svetovanje, posvetovanje, informiranje …) in skupinsko (roditeljski sestanki, predavanja, delavnice, predstavitve za starše …).


3. Sodelovanje s strokovnimi sodelavci zavoda

Sodelovanje s strokovnimi delavci zavoda (vzgojitelji, učitelji, varuhi, socialnimi delavci, logopedi, fizioterapevti, vodstvom …) je nujen pogoj za opravljanje dejavnosti psihološke službe. Delo poteka v obliki svetovanja, posvetovanja, načrtovanja, izvajanja ter evalvacije preventivnih in intervencijskih postopkov za posamezne učence in celotne razrede. Temeljna vodila pri skupnem delu so predvsem načela interdisciplinarnosti, celostnega pristopa in sodelovanja v svetovalnem odnosu.

Sodelovanje poteka pri:

 • načrtovanju in izvajanju raznih sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu
 • spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela na področju učenja in poučevanja
 • preverjanju in zagotavljanju ustreznih pogojev za nemoteno šolanje
 • oblikovanju šolskega reda
 • izdelavi letnega delovnega načrta šole, zavoda

in v obliki:

 • načrtovanja skupnega dela, medsebojni izmenjavi informacij in dogovorih za skupno delo
 • neposredne pomoči in posvetovalnem delu pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja in vzgoje
 • posvetovanja o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih
 • posvetovanja o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje
 • posvetovanja o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka
 • posvetovanja pri delu z oddelčnimi skupnostmi (programu razrednih ur, reševanju konfliktov, oblikovanju ustrezne oddelčne klime…)
 • posvetovanja za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske težave ter oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za
 • posamezne učence;
 • posvetovanja za odpravljanje oz. zmanjšanje težav otrok z vedenjskimi in emocionalnimi oz. različnimi psihičnimi težavami;
 • koordinacije pomoči otrokom in mladostnikom;
 • opazovanja, hospitacij in intervencij v razredu, skupini;
 • oblikovanja individualiziranih programov;
 • neposredne pomoči pri uresničevanju individualiziranih programov;
 • koordinacije in sodelovanja pri razvojnih projektih;
 • koordinacije in sodelovanja pri strokovnem izpopolnjevanju;
 • sodelovanja pri izdelavi poročil ipd.

Psihologinje sodelujejo tudi z drugimi sodelavci: praktikanti, študenti na obvezni študijski praksi


4. Sodelovanje z zunanjimi ustanovami/ strokovnjaki zunanjih ustanov

V primerih, ko motnje ali težave posameznih učencev presežejo zmožnosti in okvire šolske psihološke službe oz. ko je potrebna specifična intervencija zunaj okvirov zavoda, se vzpostavi stik z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki (npr. kliničnimi psihologi, psihiatri, zdravniki specialisti, predstavniki CSD, državnih organov, različnih društev, s prostovoljci…) oz. se učence (v dogovoru in soglasju s starši) ali njihove starše napoti k ustreznim zunanjim strokovnjakom. Z le-temi se vzpostavi kontinuirano medsebojno sodelovanje, ki omogoča učinkovito načrtovanje in izvajanje strokovne pomoči učencem.

Socialna služba

PREDSTAVITEV DELA

Temeljni cilj, vizija in poslanstvo socialnega dela v šoli je vzpostaviti individualni projekt pomoči in podpore za posameznega otroka, njegovo družino in strokovne delavke/ce. Namen je omogočiti vsakemu učencu/ki CJL enake možnosti za optimalno napredovanje v vzgoji in izobraževanju.

Sodelovanje s starši se prične še pred vključitvijo otroka v šolo. Skupaj se dogovorimo za ogled šole, kjer vam predstavimo program izobraževanja, njegove prednosti in postopek usmerjanja, organizacijo pouka ter možnosti prevoza.

Po vpisu otroka sodelujemo z otrokom in vsemi pomembnimi osebami, ki vplivajo na njegov razvoj.

V času odraščanja z otrokom s posebnimi potrebami se starši pogosto srečujete z vprašanji, kakšen je pravilen pristop v vzgoji. Kadar vas vzgoja otroka spravlja v stisko in dvome, lahko odgovore na vaša vprašanja iščemo skupaj.

Posredujemo in seznanjamo vas informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev in možnostmi vključevanja otroka in družine v projekte nevladnih organizacij (Botrstvo – ZPM Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Karitas ipd.).

Pred zaključkom šolanja vas seznanimo in po potrebi skupaj načrtujemo nadaljnje možnosti šolanja ali zaposlitve in pravicah, ki jih ima vaš mladostnik (in vi) na prehodu v odraslo dobo.

S strokovnimi delavci zunanjih institucij sodelujemo vedno, kadar je to v korist otroka in kadar kompleksnost družinske situacije presega možnosti pomoči znotraj šole.

Logopedska služba

PREDSTAVITEV DELA

Dejavnosti:
– rehabilitacija in korekcija govorno- jezikovnih sposobnosti in komunikacije
– redna individualna logopedska obravnava
– izvajanje programa v manjših skupinah otrok in mladostnikov
– sodelovanje v strokovnem timu  pri pripravi individualiziranih programov za otroke z motnjo v razvoju govora, komunikacije in izražanja
– svetovanje in sodelovanje s starši
– sodelovanje z zunanjimi institucijami in njihovimi strokovnjaki.

Fizioterapevtska služba

PREDSTAVITEV DELA

Barbara Kopina
Dejavnosti:
– ugotavljanje funkcionalnih sposobnosti in omejitev ter drugih zdravstvenih stanj, načrtovanje in izvajanje terapije, evalvacija dosežkov
– redna individualna ali skupinska fizioterapevtska obravnava
– sodelovanje v strokovnem timu pri pripravi individualiziranih programov
– svetovanje in sodelovanje s starši
– sodelovanje z zunanjimi zdravstvenimi institucijami in njihovimi strokovnjaki
– sodelovanje v šoli v naravi
– strokovno izobraževanje

Manja Makević
Dejavnosti:
– ugotavljanje funkcionalnih sposobnosti in omejitev ter drugih zdravstvenih stanj, načrtovanje in izvajanje terapije za doseg zastavljenih ciljev, evalvacija dosežkov
– redna individualna oz. skupinska nevrofizioterapevtska in kinezioterapevtska obravnava
– učenje plavanja po metodi Halliwick in s klasičnim pristopom
– sodelovanje v strokovnem timu pri pripravi individualiziranih programov
– svetovanje specialnim pedagogom pri gibalni in zdravstveni vzgoji
– sodelovanje v strokovnem aktivu in aktivu fizioterapevtov CJL
– svetovanje in sodelovanje s starši
– sodelovanje s šolsko zdravnico, spremljanje zdravstvenih pregledov in skrb za prvo pomoč
– skrb za ergonomični sedežni položaj
– sodelovanje z zunanjimi fizioterapevti in institucijami in njihovimi strokovnjaki
– sodelovanje v šoli v naravi, pri izletih, praznovanjih in aktivnostih ZUJL
– strokovno izobraževanje

Aktiv za avtizem

Aktiv za avtizem CJL je namenjen izboljšanju kakovosti izobraževanja otrok z MAS, ki se šolajo na Centru Janeza Levca Ljubljana ali v šolah, kjer delujejo mobilne specialne pedagoginje CJL.

V aktiv je vključenih 19 strokovnih delavk iz enot CJL (Jarše, Dom, Dečkova, Levstikov trg, MSPS) .  Aktiv se sestaja na približno 2 meseca.

Cilji in naloge aktiva v šolskem letu 2023/ 2024:

 • redna udeležba članic na aktivih;
 • izmenjava strokovnih znanj;
 • nabava novih knjig o avtizmu v slovenskem jeziku;
 • izdelava plakata ob svetovnem dnevu avtizma (2. april);
 • reševanje tekoče problematike učencev z MAS po enotah;
 • izdelava analiz funkcij vedenja s pomočjo merjenja in EBP metod;
 • nabava senzornih pripomočkov in drugega materiala glede na potrebe otrok;
 • vodenje seznama o številu učencev z MAS na CJL;
 • udeležba na izobraževanjih;
 • poročanje o vsebinah izobraževanja kolegicam na aktivu;
 • nudenje raznolike podpore staršem otrok z MAS;
 • ogled ustanov za otroke z MAS;
 • uporaba vprašalnikov in ček list (dr. Tony Atwood).

Vodja aktiva je Ana Svetičič, prof. def.  (e-mail: ana.sveticic@centerjanezalevca.si)