Oddelke vzgoje in izobraževanja v Jaršah obiskujejo otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, mnogi s sopojavnostjo  avtizma, gibalne oviranosti in drugih težav. Učenci so vključeni v Posebni program vzgoje in izobraževanja. Tako kot drugi, imajo tudi naši učenci veliko močnih področij, željo po znanju, osvajanju spretnosti  in druženju z vrstniki. Pri doseganju ciljev, jih po sodobnih in preverjenih metodah, oblikah in načelih učimo in spodbujamo strokovno usposobljeni specialni pedagogi in drugi strokovni delavci. Predani učencem in staršem vsi skupaj pišemo zgodbe o uspehu.

Glede na potrebe učencev izvajamo poučevanje po sodobnih metodah. Tu si lahko preberete opis dveh: Nadomestna in dopolnilna komunikacija ter Vizualna podpora.

En oddelek Posebnega programa deluje tudi v redni osnovni šoli. Tu se nahaja kratek opis umestitve oddelka in sodelovanje z drugimi učenci.

 

 

 

Osnovni podatki:

Naziv: CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Organizacijska enota Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše,

Naslov: Šmartinska 96, 1000 Ljubljana, kontaktni podatki

Opredelitev šolskega okoliša: Center Janeza Levca Ljubljana je specializirana ustanova, ki sprejema učence s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi ne glede na to, kje je otrokovo stalno prebivališče.

Vodja DE: Nataša Blaj, specialna pedagoginja 

Svet staršev: iz vsakega oddelka po en predstavnik; predsednik g. Edvard Demšar

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, zbor oddelčnih učiteljev, razredniki, strokovni aktivi

Skupnost učencev: vsi učenci šole

Število oddelkov v letu 2020/21:
22
posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
15
oddelkov podaljšanega bivanja

Publikacije

Dokument 1
Publikacija OVI Jarše 2023/24

Šolsko glasilo Polžek

Dokument 1
Polžek 2021/22