Osnovna šola s prilagojenim programom Levstikov trg je ustanovljena za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju, pogosto pa tudi s pridruženim avtizmom. Šola je podobna drugim osnovnim šolam, le učni načrt je prilagojen za učence, da lahko učne vsebine bolje razumejo in znajo pridobljeno znanje učinkovito uporabljati. Naš cilj je spoznati učenčeve potrebe in jim nuditi tisto, kar potrebujejo za napredovanje. Enako, kot uspešnost na učnem področju, nam je pomemben odnos in spoznavanje učencev. Gradimo na učenčevih močnih področjih, da bi lažje prešli ovire in dosegli zastavljene učne in druge cilje.

Nekaj metod, strategij in oblik pedagoškega delovanja v šoli

Branje za znanje

Pedagogika Montessori v razredu

Podatki o šoli
Ime in sedež šole: CENTER  JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Organizacijska enota OŠPP Levstikov trg,

Levstikov trg 1, 1000 Ljubljana, kontaktni podatki

Opredelitev šolskega okoliša: Center Janeza Levca Ljubljana je specializirana ustanova, ki sprejema učence s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi. Pri vpisu učenca in odločitvi o izbiri ene izmed šol CJL, praviloma upoštevamo bližino doma do šole.

Vodja OE: Josip Šerbetar, dipl. psih.

Svet staršev: po en predstavnik vsakega oddelka

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, zbor oddelčnih učiteljev, razredniki, strokovni aktivi

Skupnost učencev: vsi učenci šole

Število oddelkov:
16 oddelkov prilagojenega programa
5 oddelkov podaljšanega bivanja OŠPP
4 oddelki posebnega programa vzgoje in izobraževanja
4 oddelki podaljšanega bivanja posebnega programa OVI
2 oddelka jutranjega varstva

Publikacije

Dokument 1
Publikacija Levstikov trg 2023/24