Osnovna šola s prilagojenim programom Dečkova je ustanovljena za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju, pogosto pa tudi s pridruženim avtizmom in gibalno oviranostjo. Učenci so vključeni v dva programa: Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in Posebni program vzgoje in izobraževanja. Naše vodilo je, da usposobimo učence za čim bolj neodvisno življenje in zaposlitev. Za doseganje slednjih ciljev je naravnano poučevanje akademskih vsebin, kot tudi veščin vsakodnevnega življenja in dela. Zeleno okolico šole z igrišči poskušamo kar najbolje izkoriščati za telesne aktivnosti in učne priložnosti za pridobivanje delovnih veščin.

Ime in sedež šole: CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA – Organizacijska enota OŠPP Dečkova,

Dečkova ul. 1b, 1000 Ljubljana, Kontaktni podatki

Opredelitev šolskega okoliša:
Center Janeza Levca Ljubljana je  ustanova, ki sprejema učence s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi ne glede na to, kje je otrokovo stalno prebivališče. Pri vpisu učenca in odločitvi o izbiri ene izmed šol CJL, praviloma upoštevamo bližino doma do šole.

Vodja DE: Matjaž Knez, profesor defektologije

Svet stašev: po en predstavnik iz vsakega oddelka

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, zbor oddelčnih učiteljev, razredniki, strokovni aktivi

Skupnost učencev: vsi učenci šole

Število oddelkov:

• 15 oddelkov prilagojenega programa,
• 6 oddelkov posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
• 6 oddelkov podaljšanega bivanja,
• 2 oddelka jutranjega varstva,
• 1 AO oddelek

Publikacije

Dokument 1
Publikacija Dečkova 2023/24
Dokument 1
Interesne dejavnosti Dečkova 2023/24
Dokument 1
Razpored govorilnih ur Dečkova 2023/24