MEDNARODNO FESTIVALSKO LETO „IGRAJ SE Z MANO“

Že 16 let zapored Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije izvajata festivalsko leto, katerega glavni dogodki so:

– mednarodni inkluzivni festival Igraj se z mano (maja meseca), poln glasbenih in plesnih nastopov, interaktivnih delavnic, družabnih iger, pripovedovanja zgodb in animacijskih točk,

– mednarodni inkluzivni likovni natečaj, inkluzivna otvoritvena razstava in potujoče razstave prejetih likovnih del Bodi umetnik – Igraj se z mano in

– mednarodni inkluzivni športno družabni dogodek Bodi športnik – Igraj se z mano (23. 9. – slovenski dan športa in v okviru evropskega tedna športa).

Dogajanje poteka tudi na Igraj se z mano Facebook, Instagram, Youtube in TikTok

*Posnetki in predvajanja v živo so last in odgovornost avtorjev, dovoljujejo pa organizatorjema Mednarodnega festivala Igraj se z mano v brezplačno predvajanje in razpolaganje s posnetkom za namene promocije inkluzivne kulture.

ERASMUS+ PROJEKTI

Projekt mala partnerstva – MILJA za inkluzijo     

Osnovni podatki o projektu: partner je srbska šola – ŠOSO Milan Petrović, sofinanciranje s strani programa Erasmus+ je 60.000 €, trajanje pa od 1. 4. 2022 do 1. 12. 2023. Koordinatorka projekta: Marja Medved (marja.medved@centerjanezalevca.si).

Projekt je namenjen primarno OVI programu, njegovem osebju in učencem. Spremembe načrtujemo doseči s pomočjo skrbno pripravljenih in kakovostno izvedenih recipročnih mobilnosti tako osebja kot učencev, na podlagi katerih bo možna medsebojna primerjava, rast in razvoj tako na osebni ravni kot na ravni partnerjev – preko številnih aktivnosti se bosta primerjala kurikula obeh držav, naredila se bo primerjalna analiza, izluščile najboljše metode, prakse in pristopi ter okrepilo samo partnerstvo in obenem postavili temelji in kapacitete na nadaljnje mednarodne zgodbe.

Konkretni rezultat našega partnerstva bodo štiri recipročne izmenjave osebja in kasneje osebja ter učencev s posebnimi potrebami, dve okrogli mizi v vsaki partnerski državi (ki bosta potekali vzporedno z inkluzivnim festivalom v dotični državi), poleg tega bo trajnost v spletnem priročniku, ki bo kot produkt našega sodelovanja na voljo ne le parterjema vendar tudi širše šolam, ki izvajajo podobne programe v obeh državah in kjerkoli drugje (saj ga bodo lahko našli tudi v EPRP bazi).

V prvi mobilnosti, ki je načrtovana maja 2022 bodo sodelovali srbski učitelji (predvidoma 8, vključno z vodstvom), oktobra 2022 jim bodo obisk vrnili slovenski učitelji (8, skupaj z vodstvom). Ti dve izmenjavi imata namen, da se strokovno osebje sreča, si izmenja izvajanje kurikula, ga primerja med seboj, ugotovi njegove močne in šibke elemente ter pripravi izsledke, priporočila, smernice (v obliki evalvacije). Kasnejši mobilnosti, ki bosta potekali v letu 2023 (spomladi in jeseni), sta namenjeni učencem, kot rečeno starim med 16- 20 let, ki so del posebnega programa. Načrtujemo izmenjavi v kateri bo vsakič po 12 otrok in 6 spremljevalcev/učiteljev/mentorjev.

Projekt sodelovalna partnerstva – Ustvarjanje inkluzivnih šolskih okolij

Osnovni podatki o projektu:

Sofinanciranje s strani programa Erasmus+ je 120.000,00€.

Projekt traja od  1.9.2022 do 30.6. 2025.

Poleg CJL sta v njem kot partnerja ŠOSO Milan Petrović iz Srbije ter Šola dr. Zlatan Sremec iz S. Makedonije.

Koordinatorja projekta sta: Boštjan Kotnik (bostjan.kotnik@centerjanezalevca.si) in Marja Medved (marja.medved@centerjanezalevca.si).

Namen projekta:

Skupaj s partnerjema bomo pripravili samo-evalvacijski vprašalnik ter priročnik, ki bosta služila kot praktični orodji za podporo strokovnem osebju, vodstvom izbranim šol, ki bodo šle skozi proces samo-evalvacije, kasnejšega usposabljanja in bodo prve prejele priročnik kot praktično orodje na poti k inkluziji v izobraževanju, ki ga izvajajo. Ostalim institucijam bosta na voljo kasneje, za njih bodo nastale tudi 3 okrogle mize, kamor bodo vabljeni tudi ostali deležniki.

Konkretna rezultata projekta bosta samo-evalvacijski vprašalnik in priročnik, ki bosta nastala v vseh jezikih partnerstva, pa tudi v albanskem in angleškem jeziku. Poleg njiju načrtujemo v okviru projekta usposabljanja 15 institucij, ki bodo šle skozi proces samoevalvacije. Za širšo diseminacijo rezultatov in učinkov projekta, načrtujemo 3 dogodke v vseh partnerskih državah, na katere bomo vabili vse relevantne deležnike in pri katerih nameravamo dati vlogo tudi učencem s posebnimi potrebami.

Projekt učne mobilnosti posameznikov– Naravne poti učenja in poučevanja

Osnovni podatki o projektu: Projekt traja od 6. 6. 2022 do 5.12. 2023. Sofinanciranje s strani programa Erasmus+ je 32.810,00 €, partner je turška organizacija CEKDEV. Koordinatorka projekta je Blanka Delalut (blanka.delalut@centerjanezalevca.si)

Namen projekta:

S projektom želimo izbranim 5 učiteljem (po možnosti z vseh enot) zagotoviti usposabljanje na temo inkluzivnega učenja, s katerim bodo tako potrdili lastna znanja, prakse, metode in izkušnje, jih delili s kolegi iz tujine, kot tudi imeli priliko, da evalvirajo svoj dosedanji način dela, identificirajo svoje močne in šibke elemente ter določijo plan izboljšav za prihodnje.

Učenci bodo izvedli prav tako tedensko mobilnost, pri čemer bodo 18 učencev spremljali 3 učitelji, spremljevalci, ki jih dobro poznajo. Ti se bodo osredotočali na naravne načine učenja, obenem pa bodo krepili svoja jezikovna, medkulturna znanja, medsebojno povezanost, sodelovanje, samozavest…

Pred njihovo mobilnostjo načrtujemo tudi pripravljalni obisk učiteljic.

Specialni Zdravko

PRIJAVITELJ PROJEKTA: Društvo za kulturo inkluzije, PARTNERJI PRI PROJEKTU: Center Janeza Levca Ljubljana in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA: 2020 – 2022

Dostop do brošure Specialni Zdravko

Opis projekta:

Program Specialni Zdravko je uspešno prijavljen projekt v okviru Sofinanciranja programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022, kar pomeni, da je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje.

Z aktivnostmi programa želimo izboljšati zdravje oseb s posebnimi potrebami, predvsem otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Gre za ciljno skupino, ki predstavlja kar 3% celotne populacije RS, na tem mestu pa posredno tudi njihove starše oz. skrbnike. Program smo zasnovali na podlagi večletnih izkušnjah dela z omenjeno populacijo in tesnem sodelovanju s Centrom Janeza Levca Ljubljana in Biotehniškem izobraževalnim centrom Ljubljana. Študije kažejo, da je omenjena populacija prav zaradi zmanjšanih intelektualnih sposobnosti ter slabih življenjskih navad še bolj podvržena k slabim prehranjevalnim navadam ter telesni neaktivnosti. Za njih  je značilno, da v mladosti razvijejo rutine (navade), ki se jih potem držijo celo življenje, zato je zelo pomembno, da so te navade privzgojene v slogu zdravega načina prehranjevanja in redne telesne aktivnosti.

Ugotavljamo, da ciljna populacija najpogosteje posega po hrani, ki je enostavna za pripravo in neuravnotežena ter visoko-kalorična, glede na energijsko porabo (topli sendviči, testenine, hrenovke,…). Povečana telesna teža in debelost pa sta posledici neuravnoteženosti med energijskim vnosom in porabo.

S programom želimo osebam s posebnimi potrebami na njim razumljiv način približati pomen zdravega prehranjevanja in telesne aktivnosti ter spremeniti njihove rutine. Poudarek bo na telesnih dejavnostih v naravi s ciljem po spoznavanju rekreativnih površin v lokalnem okolju ter nadaljnji uporabi le teh tudi po izvedenem programu. Udeležence bomo spodbujali k rednemu uživanju sadja in zelenjave, zajtrkov, spodbujali jih bomo, da bodo jedli več manjših obrokov v dnevu ipd. V okviru programa bomo naredili brošure, ki bodo pisane v lahko berljivi različici, saj ugotavljamo, da so sicer promocijske brošure pogosto pisane na njim manj razumljiv način. Ker gre za osebe, ki so pogosto nesamostojne in živijo v zavodih ali s starši/skrbniki, bomo na ta način ozaveščali tudi njihove skrbnike.

Z organiziranimi dogodki, s pomočjo partnerjev, bomo črpali praktična znanja o zdravem načinu prehranjevanja in delu z otroki s PP, mi pa jih bomo ozaveščali o redni telesni dejavnosti. Delavnice bodo zasnovane na pripravi zdravih obrokov, vključevale pa bodo tudi redne segmente telesne aktivnosti. Učili se bomo o uravnoteženi prehrani, skupaj se bomo odpravili v trgovino in na tržnico ter izbrali živila, spodbujali bomo udeležence, naj razdalje premagujejo peš ali s kolesom, pripravili bomo obroke ipd. V vse aktivnosti bodo redno vključeni prostovoljci.

Pomemben segment programa bo predstavljal promocijski del, ki ga bomo v okviru delavnic s predstavitvijo izvajali po osnovnih šolah s prilagojenim programom, varstveno – delovnih centrih in drugih specializiranih vzgojno-izobraževalnih institucijah, ki vključujejo ciljno populacijo po celi Sloveniji. Program bomo vključili v Mednarodno festivalsko leto Igraj se z mano, ki je namenjeno vključevanju oseb s PP. Otroci in mladi se v okviru festivalskih dogodkov družijo, izvajajo nastope ter se preizkušajo na različnih delavnicah, ki so v veliki meri športnega tipa. Ta program bomo vključili tudi v druge redne programe, ki jih v društvu že izvajamo. Promocijski dogodki “Specialni Zdravko” bodo predstavljali sklop delavnic, ki bodo zasnovane z namenom po ozaveščanju otrok in mladine s PP o zdravem načinu življenja.

PROJEKTI, KI JIH SOFINANCIRA MOL (v letu 2022)

 • Mednarodno festivalsko leto Igraj se z mano
 • Poletno počitniško varstvo
 • Mi za druge
 • Naravna pedagogika
 • Preventiva pred zasvojenostjo
 • Učenje za zdravo življenje

Zaključeni projekti

Razvoj podpornih storitev Centra Janeza Levca Ljubljana – JR Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam – ESS

Center Janeza Levca Ljubljana je bil na JR »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« izbran za izvajanje storitev strokovnega centra za Osrednjeslovensko regijo.
Izvajanje operacije vseskozi spremlja zunanja evalvatorka; njeni izsledki nam bodo v pomoč pri sprotnem prilagajanju in izboljševanju ponujenih storitev.

Več o projektu na tej povezavi.

JR Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje – Konzorcijski partner, (IRIS)

Center Janeza Levca Ljubljana sodeluje kot partner prijaviteljem – Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in svetovanje za slepe in slabovidne.
Cilji projekta so vezani socialno vključevanje oseb s PP in sicer se nanašajo na dve področji:

 1. Delovno usposabljanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju v Hostlu pri Janezu
 2. Delovno usposabljanje učencev z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju na odprtih trgih dela

Več o projektu na tej povezavi

Z roko v roki poMOČ

Namen projekta Z roko v roku poMOČ je nuditi podporo in širok nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave, ki bi prispevala k razvoju inkluzivnega izobraževanja in dvigu njegove kakovosti.

Katalog izobraževanj za šol. leto 2018/2019

Več o projektu na tej povezavi

Projekti, ki jih sofinancira MOL

Erasmus+

 • Stepping into somebody else’s shoes 2016 – Movit
 • Include yourself, include the others 2016 – Movit
 • Cherry on the cake (Črna Gora) 2016 – Movit
 • Sport can be inclusive tool for refugees (FIN) 2016 – Movit
 • Mobility taster of inclusion (FIN) 2016 – Movit
 • The name of the game: inclusion – Movit
 • Inclusion through performance – Movit
 • The name of the game: inclusion – Movit
 • Predstavitev Festivala ISZM na medsektorskem posvetu na temo aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo: “Ključ do vključenosti” (MVA – Erasmus+)

Norveški sklad

 • Študijski obisk skupine z Islandije v Sloveniji (Klettaskoli) 4.10.-8.10.2016
 • Študijski obisk na Norveškem (partnerstvo s Helle skole) 20.4.-23.4.2016
 • Projekt »Inkluzija skozi šolski sistem, šolsko kulturo in prakso«, Islandija (partnerstvo z Bruarskoli) 18.1.-22.1.2016
 • Študijski obisk na Islandiji (partnerstvo s Klettaskoli) 6.1.-9.1.2016
 • »Igraj se z mano« potuje po Evropi (‘Play with me’ across Europe) 2015
 • Inkluzija kot temelj šolske kulture (Inclusion as a foundation of school culture) 2014/15

Zavod RS za zaposlovanje

 • Javna dela 2017
 • Javna dela 2016
 • Usposabljanje na delovnem mestu 2016

Zavod RS za šolstvo

 • 2017
 • 2016

Drugi projekti

 • Večgeneracijski center – projekt vodi Javni zavod Cene Štupar
 • Parada učenja – projekt vodi Javni zavod Cene Štupar
 • Vseživljenjsko učenje – projekt vodi Javni zavod Cene Štupar
 • Strokovna ekskurzija – ŠOSO Milan Petrović (Novi Sad, Srbija)
 • Konferenca ME TOO (predavanje)
 • Konferenca JAK (predavanje)
 • Konferenca: Zaključna mednarodna NFM (Bukarešta, Romunija)
Skip to content