MORSKI RAZISKOVALCI

Termin: raziskovalni tabor 10.–14. 6. 2019

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Za otroke s primanjkljaji na področju komunikacije, socialne interakcije in čustvovanja bomo organizirali raziskovalni tabor. Namen je preko spoznavanja elementov žive in nežive narave skozi naravoslovne metode, eksperimente in aktivnosti razvijati psihosocialne, komunikacijske in socializacijske veščine otrok, ki imajo težave pri komunikaciji in vzpostavljanju socialnih stikov z drugimi. Naučili se bodo samostojnosti pri delu in skrbi zase, spoznali bodo elemente narave in naravne materiale (listi, kamni, školjke, itd.) ter si ogledali in spoznali mesto Piran. Pri tem bo pri vseh dejavnostih poudarek na razvoju socialnih veščin, ki jih bodo otroci pridobivali skozi delavnice, metode raziskovanja, demonstracije ter z druženjem in socialnimi igrami. Znotraj tabora bomo organizirali naslednje aktivnosti: eksperimentiranje, lov za skritim zakladom, učenje orientacije v naravi in v urbanih okoljih, spoznavanje živih bitij v morju in v mlaki, delavnica o izražanju in prepoznavanju čustev pri drugih, delavnica razvijanja socialnih in sodelovalnih veščin, delavnice komunikacijskih veščin. V naravi se bomo naučili obnašati tako, da ne bomo motili živali in ogrožali rastlinskih vrst.

NARAVA NAS ŽIVI

Termin: raziskovalni tabor september 2019

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Projekt je namenjen mladostnikom v posebnem programu vzgoje in izobraževanja . V okviru projekta bomo spoznavali bivanje na vasi in ugotavljali, kaj vse nam ponuja narava – od hrane, krme za živali, virov kurjave, do spodbujanja ustvarjalnosti, športnih dejavnosti in sproščanja v naravi. Učenci se bodo vsak dan naučili čim bolj samostojno skuhati jedi iz zelenjave, ki jo jeseni ponuja vrt, spekli bodo jabolčni zavitek in pripravili nekaj ozimnice – skuhali bodo marmelado in kompot. V gozdu bodo nabrali gobe in jih še isti dan pripravili za enega izmed obrokov. Spoznavali bodo tudi zelišča in njihovo zdravilno moč ter iz njih skuhali čaj. Drva bodo uporabili za kurjavo z namenom ogrevanja hiše, spoznali pa bodo tudi kurjenje ognja na prostem in si na njem spekli jabolka. Na vrtu bodo pobrali jesenske pridelke – buče, solato, fižol, krompir, korenje, paradižnik in iz njih pripravili okusne jedi. Očistili bodo vrt in ga pripravili na zimo, posadili pa bodo tudi čebulo za prihodnje leto. V objemu mirne narave bodo učenci likovno ustvarjali in črpali ideje iz okolja v katerem bodo bivali.

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

Termin: raziskovalni tabor 13.–15. 5. 2019

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Tabor bomo izvedli v Leničevem domu v Kostanjevici na Krki. Učenci, vključeni v projekt, bivajo v mestu Ljubljana in okolici. Navajeni so hrupa in mestnega vrveža. Le redkokdaj uživajo mir in tišino. Prvoten in glavni namen tabora je, da peljemo učence za tri dni v naravo, v vas, kjer bodo izkusili in raziskovali popolnoma drugačen način in utrip življenja kot je v mestu. Vse dni se bodo gibali na svežem zraku brez prometa in hrupa, raziskovali rastline v gozdu in travniku ter razvijali primeren odnos do narave. Učenci bodo odšli na daljše pohode in se naučili pravilne uporabe pohodniških palic. Obiskali in raziskali bodo Kostanjeviško jamo. Naučili se bodo pripraviti potrebne rekvizite za pohod in opremiti se z ustreznimi oblačili in obutvijo. Na pohodih po poteh v okolici Kostanjevice se bodo naučili premagovati ovire v naravi, razvijali bodo koordinacijo celega telesa ter ohranjali kondicijo in moč. Vključili se bodo v skupinsko dinamiko ter se pri tem naučili upoštevati potrebe ostalih udeležencev pohoda. Nadalje je namen tabora pripraviti mladostnike na čim bolj samostojno življenje glede na specifične sposobnosti vsakega posameznika. Razvijali bomo čim večjo samostojnost pri skrbi za sebe: osebna higiena, skrb za čista in urejena oblačila, postiljanje, primerna izbira oblačil glede na vremenske pogoje in aktivnost, varno gibanje v naravi in kulturno vedenje v javnih prostorih. Skrbeli bomo za čistočo osebnih in bivalnih prostorov.

PRAV POSEBNE POLETNE POČITNICE

Termin: 1.–12. 7., 19.–30. 8. 2019

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Projekt počitniškega varstva Centra Janeza Levca otrokom s posebnimi potrebami nudi konstruktiven, strokovno načrtovan in podprt program aktivnega preživljanja prostega časa v času poletnih počitnic. Naravnan je tako, da spodbuja socialni, psihični in telesni razvoj udeležencev. Izvajajo ga strokovni pedagoški in zdravstveni delavci ter ustrezno vodeni prostovoljci. Utemeljen je na podlagi analiz strokovnih pedagoških služb CJL in raziskav socialnih služb, ki kažejo na to, da so otroci z motnjo v duševnem razvoju (MDR) v času počitnic pogosto prepuščeni sami sebi, brez pravih socialnih stikov z vrstniki in zelo pasivni. V najboljšem primeru so prepuščeni sorodnikom, ki niso strokovno usposobljeni za njihovo aktivno animacijo ali enostavno nimajo na razpolago dovolj dela prostih dni. Počitniške aktivnosti CJL so, kot edina oblika počitniškega varstva, ciljno namenjena otrokom z MDR na območju MOL, pomemben projekt, ki ustrezno skrbi za tovrstno populacijo v času počitnic in ga kot nujnega vrednotijo tudi starši udeležencev.

ZIMSKA PRAVLJICA – ZIMSKO POČITNIŠKO VARSTVO

Termin: 25.2.–1. 3. 2019

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Pogosto pa se starši oz. njihovi skrbniki soočajo z nemalo težavami. Kako zagotoviti varno in zanimivo preživljanje prostega časa, posebej če sami nimajo dovolj letnega dopusta, dejavnosti v počitnicah so predrage za družinski proračun itd.? Še posebej težko je za učence s posebnimi potrebami, z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Zato se je že pred leti pokazala potreba po nujnem organiziranju počitniškega varstva oz. dejavnosti med zimskimi počitnicami. Projekt počitniškega varstva Centra Janeza Levca Ljubljana (CJL) je namenjen tako mlajšim učencem OŠ (od 1. do 5. razreda) kot tudi otrokom s posebnimi potrebami. Ponuja strokovno načrtovan in podprt program aktivnega preživljanja prostega časa v času zimskih počitnic. Izvajajo ga strokovni pedagoški delavci ter ustrezno vodeni prostovoljci. Utemeljen je na podlagi analiz strokovnih pedagoških služb CJL in raziskav socialnih služb, ki kažejo na to, da so otroci v redni OŠ kot tudi njihovi vrstniki z motnjo v duševnem razvoju (MDR) v času počitnic pogosto prepuščeni sami sebi, brez pravih socialnih stikov z vrstniki in zelo pasivni. Prepuščeni so staršem ali sorodnikom, ki niso strokovno usposobljeni za njihovo aktivno animacijo, pogosto že preutrujeni (dedki, babice) ali preobremenjeni (brati, sestre). Počitniške aktivnosti CJL so, kot edina oblika počitniškega varstva, ciljno namenjene otrokom z MDR na območju MOL, pomemben projekt, ki ustrezno skrbi za tovrstno populacijo v času zimskih počitnic, starši in skrbniki pa menijo, da je nujno potreben.

ZDRAVO ZA ZABAVO

Termin: leto 2019

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Lansko leto smo uspešno izvedli program preprečevanja odvisnosti od hrane z dobro popotnico znanja o zdravem življenjskem slogu. Celoletni program je bil namenjen učencem, ki se šolajo v Centru Janeza Levca Ljubljana so imeli težave na področju nezdravega prehranjevanja in pomanjkanja gibanja. Letos se bomo osredotočili na aktivacijo učencev posebnih programov CJL v smer delovne vzgoje, ki je temeljno življenjsko področje učencev z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ki se šolajo v naših programih. Ugotavljamo, da učenci z motnjami v duševnem razvoju hitro podležejo negativnim posledicam današnjega življenjskega stila. Radi razvijejo odvisnost od hrane, slabih prehranjevalnih navad, popoldneve pa preživljajo na računalnikih ter drugih tehnologijah, kar jih na daljši rok pelje do »pasivizacije«. To pomeni, da mladostniki razvijejo sedeč način življenja, ki pelje do depresije ter ostalih zdravstvenih težav. S projektom želimo učence opolnomočiti za konkretne delovne in kasneje zaposlitvene veščine, ki bi poleg možnosti kvalitetnejšega preživljanja prostega časa, lahko kasneje lahko predstavljale tudi možnost enakovredne socialne vključenosti na trg dela, predvsem pa bi z vsebinami učence opremili v skladu s kvalitetnim preživljanjem prostega časa, ki bi preprečeval širok spekter vrst zasvojenosti, do katerih lahko pripelje prepuščenost otrok in iskanje položaja v družbi.

IZ NARAVE V NARAVO

Termin: leto 2019

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Projekt se uspešno izvaja že od leta 2007 do 2018. Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, predvsem tistim z vedenjskimi težavami (konkretno z motnjo v duševnem razvoju oz. kombiniranimi motnjami). Bili smo na istih lokacijah v Ljubljani in Kranjski Gori/Valvazorjevi koči. Projekt temelji na teoriji doživljajske pedagogike, skozi katero otrokom nudimo in pokažemo substitute za problematične vedenjske vzorce in krepimo vedenjske vzorce nenasilja, medsebojne solidarnosti, sprejemanja drugačnosti, samostojnega odločanja, preprečevanje diskriminacij, socialno odgovorno vedenje itd. Otrokom in mladostnikom želimo ponuditi vstop v jasno in konkretno dejavnost, ki jih bo potegnila v krog intenzivnega doživljanja in vzpostavljanja socialnih stikov. S takim načinom se otrokom in mladostnikom povrne zaupanje vase, v sočloveka, hkrati pa jih prepriča, da jih v življenju čakajo dosegljive, zanimive in mnogotere izbire. Tako torej spoznajo pomen sodelovanja, zaupanja ter zdravih, pristnih človeških odnosov, zdravega načina življenja, ki je lahko še kako zanimiv. Naučijo se tudi premagovati ovire, hkrati pa uvidijo, da je za prijetno doživljanje potrebno vložiti tudi nekaj napora. Otroci in mladostniki si želijo takšnih izkušenj, preko katerih se marsikaj naučijo, hkrati pa je njihovo doživljanje vznemirljivo in novo. Otroci in mladostniki, ki se šolajo na Centru Janeza Levca Ljubljana, izhajajo po večini iz nižjega socialnega sloja in iz zelo različnih kulturnih okolij. Prav zato sta toliko bolj pomembna preventivno ravnanje in možnost, da tudi njim nudimo zanimive, razburljive in hkrati zdrave dogodivščine. To pomeni, da drugačen način preživljanja njihovega prostega časa ustrezno usmerimo in jim pokažemo možne alternative. Druga plat te pozitivne izkušnje pa je vera v socialne odnose, v ljudi ter posameznike, še posebej zaupanje in vera v svoje sovrstnike, vzgojitelje oz. pedagoge.

MEDNARODNI FESTIVAL »IGRAJ SE Z MANO«

Termin: leto 2019

Izvajalec: Center Janeza Levca Ljubljana

Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano« obsega dogodke, kot so: Mednarodni festival »Igraj se z mano«, Bodi umetnik »Igraj se z mano« (vključuje mednarodni likovni natečaj, kulturno-likovni dogodek in potujoče razstave), Bodi športnik – Mednarodni športno-družabni dogodek, Bodi popotnik. Dogodki festivalskega leta so posvečeni otrokom in mladostnikom s poudarkom na otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami oziroma na tistih, ki so drugačni tudi zato, ker sami ali starši prihajajo iz drugega kulturnega okolja. Družba je zaradi nepoznavanja dotičnih socialnih skupin še vedno prežeta s stereotipi in predsodki, ki ljudi s posebnimi potrebami prikazujejo kot nesposobne, drugačne. Dogodki so namenjeni druženju vseh ljudi, ne glede na starost, izobrazbo, socialne in kulturne specifike. Izpostaviti želimo njihove kvalitete in jim omogočiti enakovredno vključevanje v družbeno dogajanje. Preko neposrednega druženja in povezovanja odpiramo vrata razumevajoči in bolj strpni družbi prihodnosti.