V Domu CJL bivajo otroci in mladostniki, ki zaradi oddaljenosti doma od šole in potrebe po dodatni učni in strokovni pomoči potrebujejo domsko oskrbo. V Domu bivajo v manjših skupinah. Skupine vodijo specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki mladostnikom nudijo individualno in skupinsko učno pomoč, vodene aktivnosti, jih učijo socialnih veščin, pomagajo premagovati mladostniške težave ter dosegati zastavljene cilje. Otroci in mladostniki obiskujejo šole CJL, programe nižjega poklicnega in poklicnega izobraževanja. Dom je praviloma odprt od ponedeljka do petka v času pouka, poleti pa se preorganizira v Hostel pri Janezu, ki ga soupravljajo naši mladostniki. Ogledate si ga lahko na www.hostelprijanezu.si

Ime in sedež šole: CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Organizacijska enota DOM,

Karlovška 18, 1000 Ljubljana, kontaktni podatki

Opredelitev šolskega okoliša: Center Janeza Levca Ljubljana je specializirana ustanova, ki sprejema učence s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi ne glede na to, kje je otrokovo stalno prebivališče.

Vodja OE: Irena Nose, spec. pedagog, prof. soc. pedagogike

Svet staršev: po en predstavnik iz vsake vzgojne skupine

Strokovni organi šole: vzgojiteljski zbor, matični vzgojitelji, strokovni aktiv

Skupnost učencev in dijakov:
19 učencev OVI
21 učencev OŠPP
38 dijakov NPI/PP

Število oddelkov:
8 vzgojnih skupin

Publikacije

Dokument 1
Publikacija DOM 2018/19